AMSTERDAM - Informatie die ministers naar de Tweede Kamer sturen over de effecten van bezuinigingsmaatregelen, is in de meeste gevallen niet compleet. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer op basis van steekproefsgewijs onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt dat het weliswaar niet schortte aan informatie over de omvang van de bezuinigingen, maar dat de concrete effecten ervan niet altijd volledig waren weergegeven.

Als voorbeeld noemt de Rekenkamer de bezuiniging op het passend onderwijs, beginnend met 100 miljoen euro in 2013. Maar de exacte invulling van de maatregel ligt voor een belangrijk deel buiten het ministerie, bij de schoolbesturen.

De effecten voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben zijn daardoor nog onduidelijk. Dat is echter niet zo gemeld aan de Kamer.

Aanvulling

De Rekenkamer heeft in de begroting van alle departementen naar één bezuinigings- of intensiveringsmaatregel van het kabinet gekeken om vast te stellen of alle relevante informatie in de begrotingen van 2012 is terug te vinden. Waar informatie ontbrak, heeft de Rekenkamer die aangevuld.