Als u een bedrijf of een beroep zelfstandig uitoefent, moet u aangifte doen van de winst uit uw onderneming. Ondernemers zijn verplicht om hun aangifte inkomstenbelasting elektronisch in te dienen via de website van de Belastingdienst of via software van commerciële aanbieders.

Een verplicht onderdeel van de aangifte bij ondernemers is de balans en resultatenrekening. Hiermee bepaalt de ondernemer de belastbare winst (of aftrekbaar verlies) van zijn bedrijf.

De aangifte voor belastingjaar 2010 wordt voor ondernemers eenvoudiger. De aangifte bevat minder rubrieken en sluit beter aan op de ondernemersadministratie. De belangrijkste veranderingen zijn:

• De balans en de winst-en-verliesrekening hebben een nieuwe indeling met minder rubrieken.
• U hoeft niet meer zowel de fiscale als de commerciële boekwaarde in te vullen, maar alleen de fiscale.
• De rubrieken voor agrarische ondernemingen zijn samen ondergebracht op 1 scherm.
• U hoeft minder te specificeren en er zijn veel minder toelichtingen.

Er is ook een verkorte aangifte. In deze aangifte worden nog minder gegevens uitgevraagd. Alleen accountants en belastingadviseurs kunnen onder bepaalde voorwaarden deze aangifte doen voor ondernemers.

Afschrijving op bedrijfsmiddelen

Bedrijven kunnen investeringen die in 2010 plaatsvinden in 2 jaar afschrijven, dus maximaal 50 procent in 2010 en 50 procent in 2011. Deze ‘willekeurige’ afschrijving is een tijdelijke maatregel, in het kader van de economische crisis, die geldt voor nieuwe bedrijfsmiddelen.

Een aantal bedrijfsmiddelen zijn uitgezonderd. De belangrijkste uitzonderingen zijn: gebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken, dieren, immateriële activa (waaronder software), bromfietsen, motorrijwielen en personenauto's. Uitgesloten zijn ook bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor ter beschikking stelling aan derden.

Taxi's en zeer zuinige personenauto's mogen wel willekeurig worden afgeschreven. Een personenauto geldt als zeer zuinig als de CO2-uitstoot niet meer bedraagt dan 95 gram per kilometer bij dieselmotoren, of niet meer dan 110 gram per kilometer bij andere personenauto's.

Investeringsaftrek

De ondernemer die investeert in bedrijfsmiddelen kan (naast de afschrijvingen) een deel van het investeringsbedrag van de winst aftrekken, de zogenoemde investeringsaftrek. Deze aftrek kan de vorm hebben van kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, van energie-investeringsaftrek en van een milieu-investeringsaftrek.

Nadat de winst is berekend, kan de ondernemer tal van aftrekposten in mindering brengen op de winst, zoals:
• De zelfstandigenaftrek. Voor deze aftrek moet de ondernemer minimaal 1225 uren in zijn onderneming hebben gestoken. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de winst en kan oplopen tot 9427 euro.
• De startersaftrek is een extra aftrek van 2.110 euro als u ook recht heeft op de zelfstandigenaftrek en vanaf 2005 niet meer dan twee keer deze zelfstandigenaftrek heeft opgevoerd en minimaal 1 jaar geen onderneming heeft gehad.
• De meewerkaftrek. Wanneer de partner van de ondernemer ten minste 525 uren meewerkt in het bedrijf en daarvoor een vergoeding van minder dan 5000 euro ontvangt, krijgt de ondernemer een meewerkaftrek. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van het aantal ‘meegewerkte’ uren en loopt op tot 4 procent van de winst.
• De stakingsaftrek. Deze aftrek geldt voor de ondernemer die in 2010 winst behaalt met het beëindigen van zijn onderneming. De aftrek bedraagt 3.630 euro eenmaal per leven.
• De MKB-winstvrijstelling. Deze vrijstelling geldt voor ondernemers die minimaal 1225 uren in hun onderneming steken. De hoogte van de vrijstelling, waarover geen inkomstenbelasting wordt berekend, is 12 procent van de winst. Van de winst moeten wel eerst de bovengenoemde aftrekposten worden afgetrokken voordat u het percentage berekent.

Let op: Vanaf de aangifte 2010 kan de zelfstandigenaftrek niet meer verrekend worden met ander box 1-inkomen, zoals loon of een VUT-uitkering. Als dit tot gevolg heeft dat (een deel van) de zelfstandigenaftrek niet kan worden verrekend, mag de niet-verrekende zelfstandigenaftrek maximaal negen jaar ‘bewaard’ worden om in een toekomstig jaar alsnog te verrekenen met winst. Voor starters verandert er niets.

Oudedagsreserve

De ondernemer die aan het urencriterium voldoet en die bij de aanvang van 2010 de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt, kan een deel van de winst over 2010 toevoegen aan de oudedagsreserve. De toevoeging aan de oudedagsreserve over 2010 bedraagt 12 procent van de winst, maar niet meer dan 11.811 euro.

Bron: Kluwer Belastinggids

Terug naar de special