In deze special staan talloze mogelijkheden om belasting te besparen. Wij geven aan waarop u moet letten bij het invullen van uw aangifte bij investeringen in uw onderneming, bij het afsluiten van een lijfrente, bij de aankoop van een eigen woning, bij het privégebruik van de auto van de zaak, bij de aftrek van uw giften enzovoort.

Let op bij uw giftenaftrek: is de instelling erkend?
Vanaf 1 januari 2010 heeft de Belastingdienst de normen aangescherpt voor maatschappelijke en kerkelijke instellingen, de zogeheten ANBI’s, die aftrekbare giften ontvangen. Voortaan moet een instelling om als ANBI aangemerkt te worden voor ten minste 90 procent het ‘algemeen nut beogen’. Zo niet, dan zijn de giften niet aftrekbaar!

Aftrek van giften is alleen mogelijk als de instelling een beschikking van de Belastingdienst heeft waarin zij wordt aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar in de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.

Daarnaast zijn de verkrijgingen door een ANBI of van een ANBI vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Controleer dus op de website van de Belastingdienst of de maatschappelijke of kerkelijke instelling aan wie u geeft erkend is.

Een ANBI kan gevestigd zijn in een EU-land, op Aruba, de (voormalige) Nederlandse Antillen of in een ander land dat de Belastingdienst heeft aangewezen. Voor meer informatie over giften aan instellingen die in het buitenland zijn gevestigd is het verstandig te bellen met de Belastingtelefoon: 0800-0543.

Soorten giften
Er zijn twee soorten giften: gewone giften en periodieke giften. Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:
• U hebt de giften gedaan aan een ANBI.
• De instelling heeft geen tegenprestatie geleverd voor de giften.
• U kunt met schriftelijke stukken aantonen dat u de giften hebt gedaan, bijvoorbeeld met bankafschriften of kwitanties.
• Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag (1 procent van het zogeheten drempelinkomen, met een minimum van 60 euro).
• U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum (10 procent van het drempelinkomen).

Is een vereniging geen ANBI dan is er toch een mogelijkheid om de giften af te trekken via de ‘periodieke gift’. De vereniging moet onder meer minimaal 25 leden hebben en geen vennootschapsbelasting betalen. Andere voorwaarden van de periodieke-giftenaftrek:
• de gift is vastgelegd bij een notaris;
• de gift wordt minstens één keer per jaar overmaakt naar een instelling of een vereniging;
• de overboekingen moeten steeds (ongeveer) even hoog zijn;
• de bedragen worden minimaal 5 jaar achter elkaar overgemaakt;
• de instelling of vereniging verlangt geen tegenprestatie.

Tip: Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag!

Gulle ondernemers, opgelet
Als u ondernemer bent, kunt u de gift (sponsoring) veelal als bedrijfsuitgave aftrekken. Naast de giften in geld is ook aftrek mogelijk van schenkingen in goederen (bijvoorbeeld kunstwerken, boeken en tijdschriften).

Tot slot: het is mogelijk dat iemand een gift doet in de vorm van het afzien van een vergoeding voor het gebruik van de eigen auto. Deze aftrekbare gift heeft een waarde van € 0,19 per kilometer.

Gids

Hieronder vindt u enkele tips die buiten deze special zijn gevallen maar die mogelijk wel op u van toepassing zijn. In de Kluwer Belastinggids zijn ze nader toegelicht.

– inkomsten van gehuwden en samenwoners kunnen voor een belangrijk deel vrij worden verdeeld, waarmee kan worden ingespeeld op tariefvoordelen en aanslaggrenzen;
– het aftrekken van kosten voor uw dienstbetrekking is weliswaar niet mogelijk, maar er zijn nog steeds veel mogelijkheden van belastingvrije vergoedingen. In 2011 worden deze nog verruimd door invoering van de werkkostenregeling. U kunt ook loon omruilen voor een belastingvrije vergoeding;
– studiekosten kunt u als ‘scholingsuitgaven’ aftrekken; ook als u beursstudent bent;
– reiskosten woning-werk kunt u aftrekken als u met het openbaar vervoer reist; reist u met de auto, dan kunt u niets aftrekken. Wel mag uw werkgever kosten belastingvrij vergoeden, ook als u met de fiets reist;
– rente in verband met de eigen woning is aftrekbaar; andere rente niet. Het is dus zaak om uw financieringen met beleid te regelen;
– soms is aflossen van uw hypotheek fiscaal voordeliger dan u denkt;
– spaarhypotheken hebben grote voordelen, mits zij aan alle voorwaarden voldoen; u kunt ook kiezen voor een spaarhypotheek zonder verzekering;
– bepaalde bijzondere beleggingsvormen zijn vrijgesteld, zoals ‘groene’ en ‘maatschappelijke’ beleggingen. Ook geldt daarvoor nu nog een extra heffingskorting.
– aftrek van ziektekosten levert ook bij een laag inkomen voordeel op door de tegemoetkoming specifieke zorgkosten;
– de nieuwe regels voor de schenk- en erfbelasting (voorheen schenkingsrecht en successierecht) bieden nog interessante mogelijkheden om de vermogensoverheveling met zo min mogelijk belasting te laten plaatsvinden. Verdiep u eens in het ruime aanbod van vrijstellingen, soms mede afhankelijk van de vraag of uw huisgenoot voor deze belastingen ook nog uw partner is.

Bron: Kluwer Belastinggids

Terug naar de special