RIJSWIJK - Werkgevers- en werknemersorganisaties willen de komende jaren samen optrekken om oudere werklozen aan een baan te helpen. Zij willen daarbij meer hulp van de overheid, schrijven zij in een conceptplan over arbeidsparticipatie dat in handen is van het ANP.

De sociale partners, verenigd in de Stichting van de Arbeid, smeden in de marge van het pensioenakkoord plannen over werkgelegenheid.

Met het oog op het verhogen van de pensioenleeftijd onderzoeken zij hoe mensen op een gezonde, plezierige en productieve manier langer kunnen doorwerken.

Scholing

Vakcentrales en werkgeversorganisaties willen bijvoorbeeld stimuleren dat bij gelijke geschiktheid juist oudere werklozen voor sollicitatiegesprekken worden uitgenodigd. Daarnaast pleiten zij voor een scholingspotje voor zowel jonge als oudere werknemers, zodat mensen breder inzetbaar zijn en makkelijker van baan kunnen wisselen.

De overheid heeft de afgelopen jaren een aantal regelingen ingevoerd om langer doorwerken door oudere werknemers te stimuleren. De sociale partners berekenden dat daar jaarlijks 1,5 miljard euro voor wordt uitgetrokken. Dat geld moet op een andere manier worden ingezet, vinden zij.

Cao's

Werkgevers en vakcentrales willen ook in cao's afspraken maken om oudere werknemers aan het werk te houden.

Al met al pleiten de partijen voor een drastische cultuuromslag in de houding tegenover de oudere werknemers. Het moet normaal worden dat mensen gezond en gemotiveerd werkend de AOW-gerechtigde leeftijd behalen, zo stelt het conceptplan.