Van welke huidige gunstige regelingen kan de werkgever nog profiteren, en welke beslissingen moeten juist worden uitgesteld om te profiteren van gunstigere regelingen in het volgende jaar?

De werkkostenregeling komt eraan!
Vanaf 1 januari 2011 gaat de werkkostenregeling gelden. Werkgevers kunnen in de jaren 2011, 2012 en 2013 aangeven dat zij nog gebruik willen maken van de oude regels voor verstrekkingen en vergoedingen.

Door de werkkostenregeling kunnen werkgevers maximaal 1,4 procent van hun totale fiscale loon (de 'vrije ruimte') besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor hun werknemers. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt de werkgevers loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80 procent. Daarnaast kan de werkgever bepaalde zaken onbelast blijven vergoeden of verstrekken door gebruik te maken van de gerichte vrijstellingen.

De nieuwe regeling heeft voor iedere werkgever gevolgen. Of hij nu twee man in dienst heeft of 250, dat maakt niet uit. Dit betekent dat werkgevers de moeten uitzoeken of het financieel aantrekkelijk is om voorlopig vast te houden aan het oude systeem of dat ze beter de nieuwe regeling kunnen toepassen. Dat verschilt per werkgever.

Kiest een werkgever voor de nieuwe regeling, dan betekent dit ook een andere inrichting van zijn financiële administratie. De salarisadministratie moet weten welke regels worden toegepast. Maar ook personeelszaken krijgt ermee te maken. Misschien moeten de arbeidsvoorwaarden aangepast worden en is er overleg nodig met de werknemers.

Let op: Kiest u ervoor om in 2011 nog gebruik te maken van de huidige regels, dan moet u er rekening mee houden dat u niet meer ongelimiteerd aan uw werknemers personeelsreizen en feesten kan verstrekken. Voor incidentele personeelsvoorzieningen geldt vanaf 2011 namelijk een maximale vrijstelling van 454 euro per werknemer per jaar.

De keuze om gebruik te maken van de huidige regels of de nieuwe werkkostenregeling is vrij complex. Oriënteer u op de website van de Belastingdienst, www.belastingdienst.nl/wkr, om een afgewogen en goede keuze te maken voor uzelf en uw werknemers.

Loon-over-systematiek ook in 2011
Het huidige kabinet heeft besloten om de 'loon-over'-methode nog een jaar te verlengen. De werkgever mag dan nabetalingen verwerken in het aangiftetijdvak waarop de nabetaling betrekking heeft. De werkgever kan dan een correctie verzenden terwijl de eerdere loonaangifte niet onjuist was.

Profiteer ook in 2011 van de ‘kleinebanenregeling’
In 2010 heeft de werkgever onder bepaalde voorwaarden recht op de premievrijstelling voor jonge werknemers met een kleine baan. Dit geldt voor werknemers jonger dan 23 jaar met een loon dat niet hoger is dan een bepaald maximum.

Deze zogenoemde kleinebanenregeling gold voorlopig alleen voor 2010. Deze regeling is nu met één jaar ongewijzigd verlengd: ook in 2011 kan de werkgever deze regeling toepassen.

Uitvragen jaarloongegevens blijft tot 1 januari 2013 mogelijk
Bij fouten in de aangiften loonheffingen mag de Belastingdienst, helaas, tot 1 januari 2013 aan werkgevers vragen om jaarloongegevens over het voorgaande kalenderjaar aan te leveren. Als de fiscus die jaarloongegevens nodig heeft, krijgt de werkgever een brief.

Verlaag gebruikelijk loon dga bij minder omzet
Bij de gebruikelijkloonregeling voor de dga wordt de aanmerkelijkbelanghouder geacht een loon te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van zijn arbeid.

Dit loon is minimaal 41.000 euro. Wanneer het bedrijf slecht heeft gepresteerd door de economische omstandigheden mag de dga zijn gebruikelijk loon evenredig verminderen.

Let op: Toepassing van deze regeling is vanaf 2011 niet meer mogelijk!

De voorwaarden om de regeling te kunnen toepassen zijn:
• De rekening-courantschuld of het dividend mag niet groter worden als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
• Als de aanmerkelijkbelanghouder in werkelijkheid een hoger loon heeft gehad dan uit onderstaande berekening volgt, dan geldt dat hogere loon.
• Als de omzet in 2008, 2009 of 2010 is beïnvloed door bijzondere zaken als een oprichting, staking, fusie, splitsing of bijzondere resultaten, dan moet de dga dit deel van de omzetwijziging buiten beschouwing laten.

De vermindering van het gebruikelijk loon wordt als volgt berekend:
Gebruikelijk loon 2010 = A x B/C. Hierbij geldt: A = het gebruikelijk loon over 2008, B = de omzet (excl. btw) over het 1e kalenderhalfjaar van 2010, C = de omzet (excl. btw) over het 1e kalenderhalfjaar van 2008.

Afdrachtvermindering onderwijs voor verhoging opleidingsniveau vervalt
Met ingang van 1 januari 2011 vervalt de afdrachtvermindering onderwijs voor verhoging van het opleidingsniveau van de werknemer.

Let op: Als uw werknemer in december 2010 start met zijn opleiding, mag de werkgever deze afdrachtvermindering nog toepassen in de laatste aangifte over 2010 of de eerste aangifte over 2011.

Regel snel een ander aangiftetijdvak loonheffingen
Wilt u de aangifte loonheffingen in 2011 liever per maand gaan doen, of juist per 4 weken, dan kunt u de Belastingdienst verzoeken om een ander aangiftetijdvak.

Wacht echter niet te lang met uw verzoek. U aanvraag tot wijziging moet namelijk uiterlijk 14 december 2010 bij de Belastingdienst binnen zijn. Komt uw aanvraag later binnen dan kunt u pas vanaf 1 januari 2012 gebruik maken van een ander aangiftetijdvak.

De aanvraag moet u doen met formulier ‘wijziging aangiftetijdvak loonheffingen’. Dit formulier is te downloaden van de site van de Belastingdienst.

Bron: Zelfstandig ondernemen zonder personeel