Van welke huidige gunstige regelingen kan de particulier nog profiteren, en welke beslissingen moeten juist worden uitgesteld om te profiteren van gunstigere regelingen in het volgende jaar?

Denk aan middeling!
Heeft iemand een sterk wisselend inkomen uit werk en woning? Dan betaalt diegene waarschijnlijk meer belasting dan iemand die een gelijkmatig verdeeld inkomen heeft. Er is een mogelijkheid om teveel betaalde belasting terug te krijgen in deze situatie. Dit heet middeling.

De belastingplichtige moet het middelingsverzoek binnen 36 maanden indienen nadat de aanslagen vaststaan van drie jaren. Belastingteruggaaf is mogelijk als het verschil tussen de geheven en herrekende belasting hoger is dan 545 euro.

Let op: de regeling geldt alleen voor box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning. Verder wordt er altijd gemiddeld over drie aaneengesloten kalenderjaren.

Betaal alle lijfrentepremies voor 1 januari 2011!
Wanneer iemand een aantoonbaar pensioentekort heeft op basis van de jaar- en/of reserveringsruimte, mag diegene premies aftrekken van lijfrenten. Zo is het mogelijk om een oudedagslijfrente af te sluiten.

De verzekeringnemer ontvangt dan een lijfrente-uitkering tot zijn overlijden. De uitkering mag op elk gewenst tijdstip ingaan maar niet later dan in het jaar waarin de verzekeringnemer 70 wordt.

Laatste kans voor T-biljet 2005
Jongeren die belasting willen terugvragen van een vakantiebaan in 2005 hebben dit jaar voor het laatst de kans om dat te doen.

Teruggaaf van inkomstenbelasting kan tot vijf jaar na afloop van het kalenderjaar worden ingediend. Hierbij geldt geen teruggaafgrens. Tot 31 december 2010 kunnen belastingplichtigen dus om een teruggaaf verzoeken over het jaar 2005

Plan uw zorgkosten!
Per 1 januari 2011 verdwijnen enkele vergoedingen uit het basispakket en gaat het eigen risico omhoog. Welke behandelingen zijn financieel gezien nog verstandig om in 2010 te doen?
Nog dit jaar kunnen mensen profiteren van vergoedingen, die volgend jaar verdwijnen. Te denken valt aan:
• tandheelkundige zorg voor mensen ouder dan 18 jaar;
• pil voor vrouwen vanaf 21 jaar;
• hulpmiddelen zoals rollators, krukken en looprekken;
• antidepressiva worden alleen nog vergoed bij bepaalde zware indicaties;
• eenvoudige extracties door de kaakchirurg;
• voor fysiotherapie bij een chronische aandoening en oefentherapie komen mogelijk 12 behandelingen voor eigen rekening (nu zijn dat er negen) voor verzekerden boven de 18 jaar.

De volgende zaken kunt u beter uitstellen wanneer dat mogelijk is omdat ze per 1 januari 2011 aan het basispakket worden toegevoegd:
• de uitbreiding van de fysiotherapievergoeding met de eerste negen behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie;
• hulp bij stoppen met roken.

Let op: Vraag de huisarts dus om een voorraad aan anticonceptiemiddelen voor te schrijven. Hetzelfde geldt voor antidepressiva. Daarnaast is het raadzaam voor jongeren tussen de 18 en 22 jaar om nog dit jaar zoveel mogelijk behandelingen bij de tandarts te laten uitvoeren of om verstandskiezen te laten trekken door de kaakchirurg.

Eigen bijdrage/eigen risico: Het verplichte eigen risico gaat naar 170 euro (dat was 165 euro). Nacontroles van nier-en leverdonoren zijn vrijgesteld.

Gesneuvelde bezuinigingen: Er zijn veel voorgenomen maatregelen gesneuveld in de Tweede Kamer. Daar hoeft u dus geen rekening mee te houden bij de planning van uw zorgkosten. Denk onder meer aan de eigen bijdragen voor logopedie, ergotherapie en dieetadvisering. Ook de eigen bijdrage van maximaal 200 euro voor geneesmiddelen gaat niet door.

Sluit een samenlevingscontract in 2010!
Wanneer ongehuwden geen samenlevingscontract hebben, vervalt binnenkort het fiscale partnerschap voor hen. Hierdoor lopen zij mogelijk voordelen mis die bij het fiscaal partnerschap horen.

Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een van de partners overlijdt. Wanneer er in 2012 geen notarieel samenlevingscontract met daarin een wederzijdse zorgverplichting op tafel ligt, komt de overlevende partner niet in aanmerking voor de hoge vrijstellingen en lage tarieven van de erfbelasting. Zo zijn er tal van andere voorbeelden te geven.

Fiscaal partnerschap in de inkomstenbelasting per 1 januari 2011
Voor de volgende groepen ongehuwd samenwonenden geldt vanaf 1 januari 2011 automatisch het fiscaal partnerschap:
• samenwonenden die in de Gemeentelijke Basisadministratie staan ingeschreven op hetzelfde woonadres en een notarieel samenlevingscontract hebben; of
• samenwonenden die samen een kind hebben gekregen of waarbij de ene partner het kind van de andere partner heeft erkend; of
• samenwonenden die gezamenlijk eigenaar zijn van een eigen woning; of
• samenwonenden waarvan de partner is aangewezen als begunstigde voor een partnerpensioen.

Ook gehuwden en geregistreerde partners blijven automatisch als fiscaal partner aangemerkt. Wel wordt de wet aangescherpt. Ook gehuwden die duurzaam gescheiden leven blijven vanaf 2011 fiscaal partner. Alleen bij een civielrechtelijke scheiding van tafel en bed en bij een echte echtscheiding is niet langer sprake van fiscaal partnerschap.

Let op: Partners die om medische redenen of ouderdom niet meer op hetzelfde woonadres zijn ingeschreven kunnen vanaf 1 januari 2011 onder voorwaarden – op gezamenlijk verzoek - toch als partner worden aangemerkt. Dit geldt zowel voor gehuwden als voor ongehuwden.

Pas op: teveel spaargeld kost geld
Wanneer u meer spaargeld hebt dan 20.661 euro (41.322 euro bij gehuwden), betaalt u mogelijk belasting over het meerdere. Wat kunt u daartegen doen voordat het nieuwe jaar begint?

Bezittingen, zoals spaargeld, aandelen en een 2e woning, leveren volgens de fiscus voordeel op. U ontvangt bijvoorbeeld rente of dividend. Over de werkelijke inkomsten hoeft u geen belasting te betalen. Bovendien kunt u hier eerst de schulden van aftrekken.

Het voordeel uit sparen en beleggen is een vast percentage: 4 procent van uw gemiddelde vermogen (bezittingen min schulden) op 1 januari en op 31 december.

Over dit voordeel uit sparen en beleggen betaalt u over het meerdere van de vrijstelling van 20.661 euro (41.322 euro bij gehuwden) 30 procent belasting.

Geld uitgeven verlaagt het vermogen, bijvoorbeeld door hypotheekrente vooruit te betalen (zie hieronder) of nog in 2010 een auto aan te schaffen. Wanneer u deze zaken financiert uit uw spaargeld bespaart u belasting.

Denk ook aan het betalen van eventuele belastingschulden ten laste van uw spaargeld. Belastingschulden tellen namelijk niet mee voor de schulden in box 3 maar als u deze op tijd betaalt, verlagen zij wel uw vermogen.

Naar één peildatum in 2011
Vanaf 1 januari 2011 bestaat het voordeel uit sparen en beleggen in box 3 alleen nog maar uit het saldo van de bezittingen en schulden per 1 januari. Door nog dit jaar bijvoorbeeld een auto of een nieuwe inboedel te kopen levert dat u een extra belastingbesparing op. Stel dat u dit jaar nog een nieuwe zithoek aanschaft van 10.000 euro.

Dit bedrag verlaagt uw vermogen per 31 december 2010 en per 1 januari 2011. In 2010 zorgt dit voor een belastingbesparing van 60 euro (1,2 procent x 1/2 x 10.000 euro). In 2011 bespaart u een bedrag van 120 euro. In totaal is dat dus 180 euro (1,8 procent van 10.000 euro) voordeel.

Vergeet niet jaarlijks te verrekenen
Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd en is er in uw huwelijkse voorwaarden een verrekeningsbeding opgenomen? Vergeet dan niet om ook dit jaar de jaarlijkse afrekening met uw echtgeno(o)t(e) op te stellen.

Laat u dit achterwege, dan kan dit bij overlijden of bij echtscheiding vervelende gevolgen hebben. Zo kan de rechter bij echtscheiding alsnog bepalen dat iedere partner recht heeft op de helft van het vermogen.

Schenk dit jaar nog aan uw kinderen
In 2010 mag u aan uw kinderen belastingvrij een bedrag van 5.000 euro schenken. Is uw zoon of dochter tussen de 18 en 35 jaar, dan mag u eenmalig een belastingvrij bedrag schenken van 24.000 euro. Schenkt u een bedrag aan uw kleinkinderen dan geldt een vrijstelling van 2.000 euro.

De eenmalige verhoogde vrijstelling van 24.000 euro kan nog verhoogd worden tot 50.000 euro als uw kind het geld gebruikt voor een buitengewoon dure studie of voor de eigen woning. Wel gelden er dan aanvullende voorwaarden. Zo moet in beide gevallen de schenking worden vastgelegd in een notariële akte.

Let op: Maakt u gebruik van de eenmalige verhoogde vrijstelling dan moet u hier altijd een aangifte van doen. In de aangifte kunt u aangeven welke vrijstelling van toepassing is.

Bron: Zelfstandig ondernemen zonder personeel