Van welke huidige gunstige regelingen kan de directeur-grootaandeelhouder (dga) nog profiteren, en welke beslissingen moeten juist worden uitgesteld om te profiteren van gunstigere regelingen in het volgende jaar?

Versoepeling van de verliesverrekening ook in 2011
Bv-eigenaren krijgen tijdelijk de mogelijkheid om verliezen drie jaar terug te wentelen. Dit betreft verliezen uit de jaren 2009, 2010 en 2011.

Let op: Wie gebruikmaakt van deze terugwentelingsmogelijkheid wordt in de toekomst beperkt met de voorwaartse verliesverrekening van negen naar zes jaar! Bovendien, wie al langer dan drie jaar verlies maakt, profiteert niet van deze verruiming. Verliezen mogen uiteraard wel verrekend worden met toekomstige winsten.

Inbreng tbs-pand in de bv
Wanneer een directeur-grootaandeelhouder een pand verhuurt aan de eigen bv, dan geldt de zogeheten terbeschikkingstellingregeling (tbs). De opbrengsten zijn resultaat uit overige werkzaamheden in box 1 en worden belast tegen maximaal 52 procent.

Wanneer de dga het pand overdraagt aan de bv, dan is het pand niet langer onderdeel van de bv en moet hij inkomstenbelasting betalen over de boekwinst (bijvoorbeeld vanwege de waardestijging van het pand). Ook moet hij overdrachtsbelasting betalen. Het kabinet wil de gevolgen van de tbs-regeling eenmalig verzachten.

Het is (alleen) in het jaar 2010 toegestaan om eenmalig een tbs-pand in te brengen in de bv. Dit gaat zonder afrekening van inkomsten- en overdrachtsbelasting. Inbreng in de bv moet gebeuren tegen uitreiking van aandelen of tegen informeel kapitaal/agio. De inbrenger (tbs’er) moet tenminste 90 procent aandelen in de bv houden.

Verlaag gebruikelijk loon bij minder omzet
Bij de gebruikelijkloonregeling voor de dga wordt de aanmerkelijkbelanghouder geacht een loon te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. Dit loon is minimaal 41.000 euro. Wanneer het bedrijf slecht heeft gepresteerd door de economische omstandigheden mag de dga zijn gebruikelijk loon evenredig verminderen.

De voorwaarden zijn:
• De rekening-courantschuld of het dividend mag niet groter worden als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
• Als de aanmerkelijkbelanghouder in werkelijkheid een hoger loon heeft gehad dan uit onderstaande berekening volgt, dan geldt dat hogere loon.
• Als de omzet in 2008, 2009 of 2010 is beïnvloed door bijzondere zaken als een oprichting, staking, fusie, splitsing of bijzondere resultaten, dan moet de dga dit deel van de omzetwijziging buiten beschouwing laten.

De vermindering van het gebruikelijk loon wordt als volgt berekend:
Gebruikelijk loon 2010 = A x B/C. Hierbij geldt: A = het gebruikelijk loon over 2008, B = de omzet (excl. btw) over het 1e kalenderhalfjaar van 2010, C = de omzet (excl. btw) over het 1e kalenderhalfjaar van 2008.

Maak gebruik van de innovatiebox
De octrooibox heeft een nieuwe naam: innovatiebox. De belasting over innovatieve activiteiten door bv’s is verlaagd van 10 procent naar 5 procent. Deze gunstige regeling is per 1 januari 2010 verruimd naar alle winsten behaald met innovatieve activiteiten. Verliezen op innovatieve activiteiten zijn aftrekbaar tegen het tarief van 25,5 procent.

De ondernemer kan de innovatiebox ook toepassen op software en bedrijfsgeheimen. De innovatiebox geldt voor immateriële vaste activa waarvoor octrooi is verleend of waarvoor SenterNovem een S&O-verklaring heeft afgegeven.

Bron: Zelfstandig ondernemen zonder personeel