RIJSWIJK - Het Regieorgaan EnergieTransitie pleit ervoor het aandeel duurzame energie in de komende kabinetsperiode elk jaar met 1 procent te laten groeien en wil dat de overheid inzet op een besparing van energie met minimaal 2 procent per jaar.

Dit staat in een maandag gepubliceerd zevenpuntenplan, waarvan de kern is dat investeren in duurzame energie loont.

Het regieorgaan zegt dat investeren in duurzame energie een betere manier is om de uitstoot van het broeikasgas CO2 terug te dringen dan het investeren in kernenergie en het opvangen en opslaan van de CO2 die vrijkomt bij onder meer kolencentrales. De denktank baseert zich onder meer op nieuw een rapport van het bureau SEO.

CO2

Dat bureau zette de kosten en de baten op een rij van maatregelen om de komende veertig jaar de uitstoot van CO2 met 80 procent te beperken. Daarbij werd gekeken naar een energievoorziening die gebaseerd is op de fossiele brandstoffen kolen, olie en, gas, en waarbij het broeikasgas wordt opgeslagen, met bovendien investeringen in kernenergie.

Daarnaast werd gekeken naar een energievoorziening, waarbij sterk wordt ingezet op energiebesparing en op hernieuwbare bronnen als wind, biomassa en zon.

Afweging

Het Regieorgaan EnergieTransitie stelt dat het gaat om een ''politieke afweging'' waarbij de effecten op de economie niet doorslaggevend hoeven te zijn. Bovendien stelt de denktank dat de inzet van fossiele brandstof op de langere duur niet houdbaar is.

De resultaten van de studie van SEO liggen in lijn met die van een eerdere studie in opdracht van de European Climate Foundation, die gaat over de energievoorziening op Europese schaal.