De Belastingdienst behandelt partners gunstiger in de belastingwetten. De nieuwe Successiewet is daar geen uitzondering op. Zij profiteren van hogere vrijstellingen en lagere tarieven.

Samenwoners erven niet automatisch van elkaar. Zonder kinderen en testament gaat de erfenis van de overledene naar zijn ouders, broers en zussen.

Samenwoners kunnen een samenlevingscontact afsluiten en daarin wel regelen dat bepaalde zaken na het overlijden van de ene partner eigendom van de andere partner worden. De langstlevende partner erft die zaken dan niet, maar krijgt ze op grond van het samenlevingscontract. Hij moet daarover wel erfbelasting betalen.

Samenwoners

Wonen partners korter dan vijf jaar ongehuwd samen, dan moeten zij een wederzijdse zorgplicht vastleggen in een notarieel samenlevingscontract. Dit moet worden gedaan voor 1 januari 2012.

Samenwoners kunnen de hogere vrijstellingen en lagere tarieven pas benutten wanneer zij minimaal twee jaar samenwonen voor schenkingen en zes maanden voor verervingen.

Partner

Wie zijn vanaf 1 januari 2010 fiscaal gezien partner?
• Gehuwden en daarmee gelijkgestelde geregistreerde partners (gescheiden van tafel en bed= ongehuwd)
• Ongehuwden, wanneer wordt voldaan aan alle vijf de volgende voorwaarden:
1. beiden meerderjarig;
2. gezamenlijke huishouding volgens de basisadministratie persoonsgegevens;
3. wederzijdse zorgverplichting aangegaan bij notariële akte;
4. geen bloedverwant in de rechte lijn;
5. geen meerrelaties.

Een uitzonderingen hierop is dat de partners niet aan voorwaarde drie hoeven te voldoen als zij vijf jaar samenwonen. Voorwaarde vier geldt niet als een van de partners mantelzorger is.

Mantelzorgers

Een mantelzorger is iemand die vanuit een persoonlijke relatie extra hulp en zorg geeft aan een familielid (ouders, kinderen, partner, broer, zus) dat aangewezen is op de hulp van anderen. Ook hulp aan vrienden, buren en kennissen wordt gezien als mantelzorg.

Voorwaarde is dat de mantelzorger een zogeheten mantelzorgcompliment heeft ontvangen (250 euro) van de Sociale Verzekeringsbank.