DEN HAAG - Nederland moet veel meer werk maken van duurzame groei. Het kabinet moet duurzaamheid tot topprioriteit verheffen en met een structurele aanpak komen. Zo ontstaan kansen voor economische groei en werkgelegenheid.

Dat staat in een advies, dat de Sociaal- Economische Raad (SER) dinsdag heeft gepubliceerd. Het huidige beleid levert te weinig op, aldus het adviesorgaan.

Nederland scoort laag als het gaat om de omzet van schone technologieën zoals windenergie. Het dreigt de boot te missen in deze wereldwijde groeimarkt, terwijl Nederland over een groot aantal bedrijven beschikt die een leidende positie in de wereld kunnen innemen.

Kapitaal

Er is onvoldoende kapitaal beschikbaar voor het ontwikkelen van schone technologieën. Investeringen in kennis moeten in de begroting een zwaarder accent krijgen, vindt de SER.

De raad constateert dat in het huidige overheidsbeleid de nadruk vooral ligt op nationaal inkomen en economische groei en pleit voor meer aandacht voor milieu, natuur en sociale ontwikkeling. De kwaliteit van de groei is belangrijk, net zoals de bijdrage die deze levert aan de maatschappelijke welvaart op de lange termijn.

Het gaat dan om grenzen aan de milieuvervuiling, efficiëntere inzet van energie en grondstoffen en een veel groter hergebruik van afvalstoffen. De SER pleit ervoor ook deze zaken mee te nemen bij de doorrekening van verkiezingsprogramma's en het regeerakkoord.

Het beleid is nu te versnipperd, vindt de raad . Er is een integrale aanpak nodig, waarin duidelijk wordt vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is. Dat zou kunnen in een wet op de duurzaamheid.