De nieuwe regeling voor aftrek van ziektekosten blijft ook bij uw aangifte over 2009 mogelijkheden bieden voor belastingvoordeel. De ziektekosten vallen dan onder de regeling van de aftrekbare specifieke zorgkosten, de vervanger van de aftrek van buitengewone uitgaven.

Hoewel de regeling zeker is ingeperkt, blijven er nog steeds reële aftrekmogelijkheden over. Daarvoor hoeft u echt niet (ernstig) ziek te zijn. Aftrek blijft bijvoorbeeld mogelijk voor de niet vergoede tandartskosten en kosten van hulpmiddelen (met uitzondering van brillen en contactlenzen), zoals de voor eigen rekening komende kosten van een rollator of van steunzolen, orthopedisch schoeisel en dergelijke.

Ook is aftrek mogelijk gebleven voor de dieetkosten op medisch voorschrift en de extra kosten van kleding en beddengoed, bijvoorbeeld in verband met incontinentie van één van de gezinsleden; voor dat soort kosten gelden nog steeds vaste aftrekbedragen (normbedragen).

Drempel

Net als voorheen moet echter wel een drempelbedrag worden overschreden. Voor 2009 is dat bij een drempelinkomen (globaal uw jaarinkomen en dat van uw eventuele partner) tot 38.000 euro 1,65 procent. Als uw drempelinkomen hoger is dan 38.000 euro, dan is het drempelbedrag 627 euro (1,65 procent van 38 000) plus 5,75 procent van het bedrag boven de 38.000 euro.

Maar het overschrijden van het drempelbedrag gaat soms makkelijker dan u denkt, omdat het bedrag van de aftrekbare uitgaven bij lagere inkomens veelal eerst mag worden verhoogd met een factor van 113 procent. Die verhogingsfactor is van toepassing als uw drempelinkomen niet hoger is dan 32.127 euro. Daardoor is bij toepassing van de verhogingsfactor vrijwel altijd ook nog een daadwerkelijke aftrek mogelijk.

Voorbeeld

In verband met diabetes heeft u een natriumbeperkt dieet gevolgd. Daarvoor staat in de dieetkostentabel een normbedrag voor aftrek van 387 euro. Uw drempelinkomen bedraagt 25.000 euro. Daarom komt door toepassing van de verhogingsfactor als specifieke zorgkosten in aanmerking 387 euro plus 113 procent van 387, ofwel 825 euro. Na aftrek van de drempel van 412 euro (1,65 procent van 25 000) resteert een aftrek van 413 euro.

Als u daarnaast bijvoorbeeld nog 100 euro reiskosten hebt gemaakt voor het bezoek van artsen wordt het aftrekbare bedrag opgehoogd met 213 euro (100 plus 113) tot 626 euro.

De verhogingsfactor is niet van toepassing op de eventueel voor eigen rekening komende uitgaven van een medische behandeling zelf.

Tandartskosten

De voor eigen rekening komende kosten van de tandarts en mondhygiënist zijn over 2009 nog op dezelfde wijze aftrekbaar als voorheen. U kunt aftrekken zowel de kosten van de periodieke controle/behandeling als de kosten van allerhand specifieke behandelingen, inclusief de reiskosten voor het bezoeken van de tandarts.

Voor de behandelkosten zelf geldt in het algemeen niet de hiervoor genoemde verhogingsfactor, maar voor de reiskosten wel. De verhogingsfactor kan ook worden toegepast voorzover onder de rekeningen kosten van hulpmiddelen zijn begrepen (bijvoorbeeld kunstgebitten).

Verhogingsfactor

Er zijn tegenstrijdige uitspraken van rechters over de vraag of de verhogingsfactor ook geldt voor de kosten van bruggen en kronen. Van belang is of dergelijke elementen beschouwd kunnen worden als hulpmiddelen.

Maar, verhogingsfactor of niet, de niet-vergoede tandartskosten zijn in ieder geval over 2009 nog steeds aftrekbaar.

Een aanvullende zorgverzekering voor bijvoorbeeld tandartskosten is voor de belastingen echter niet interessant. De daarvoor verschuldigde premie is namelijk niet aftrekbaar.

Bevallingskosten

Vanaf 2009 is in de wet geen uitdrukkelijke aftrekmogelijkheid meer opgenomen voor bevallingskosten. Dat neemt niet weg dat de met de bevalling samenhangende kosten van geneeskundigehulp en heelkundige hulp nog steeds als zodanig voor aftrek in aanmerking kunnen komen.

Dat is bijvoorbeeld nog van toepassing op de voor eigen rekening komende kosten van huisarts, verloskundige en gynaecoloog, inclusief de daarvoor gemaakte reiskosten. Ook de kosten voor de kraamhulp kunnen voor aftrek kwalificeren, als verpleegkundige hulp danwel als extra huishoudelijke hulp.

Woningaanpassingen

Echt forse aftrekbedragen kunnen in beeld komen als door fysieke of psychische beperkingen kosten zijn gemaakt voor bepaalde woningaanpassingen. Dan kan het namelijk niet alleen gaan om speciale voorzieningen in verband met de handicap, zoals deurverbredingen, toiletsteunen en aangepaste toiletten of badkamervoorzieningen, maar bijvoorbeeld ook om een – in verband met de handicap noodzakelijke - complete aanbouw/verbouw of tuin-/straataanpassing.

Dan moet u uiteraard naast eventuele vergoedingen ook rekening houden met een mogelijke waardevermeerdering.

Belangrijk is dat de aanpassingen op medisch voorschrift zijn aangebracht. In verschillende rechterlijke uitspraken is beslist dat ook een achteraf opgestelde verklaring van de arts kan voldoen.

Zie ook: Special belastingtips