De belastingaftrek van ziektekosten is in 2009 behoorlijk veranderd. De zogeheten buitengewone-uitgavenregeling is vervallen. Bepaalde kosten zijn niet meer aftrekbaar, zoals brillen en contactlenzen. Andere kosten zijn nog wel aftrekbaar.

Met de nieuwe regeling uitgaven voor specifieke zorgkosten komen de volgende kosten voor aftrek in aanmerking:

• genees- en heelkundige hulp: de huisarts, de tandarts, de fysiotherapeut, de specialist, verpleging in een ziekenhuis of een andere verpleeginstelling en paramedische behandelingen door (of onder begeleiding van) een arts zoals acupunctuur, revalidatie, logopedie en homeopathie.

• medicijnen verstrekt op voorschrift van een arts;

• hulpmiddelen zoals steunzolen of een rolstoel;

• extra gezinshulp;

• dieetkosten (voor zover opgenomen in dieetkostentabel). Tip: De kosten voor dieetadvisering op advies of onder begeleiding van een arts vallen ook onder de aftrekbare uitgaven. Dit mogen de werkelijke kosten zijn in plaats van een vast bedrag. Vanaf 2010 is de dieetkostenaftrek ook mogelijk als de dieetverklaring is afgegeven door een diëtist in plaats van een arts;

• extra kleding en beddengoed;

• reiskosten ziekenbezoek (0,19 euro per kilometer).

Niet aftrekbaar

De volgende kosten zijn binnen de nieuwe regeling niet aftrekbaar:
• ooglaserbehandelingen
• verzekeringspremies inclusief de kosten van een aanvullende verzekering;
• huisapotheek;
• uitgaven wegens ouderdom;
• uitgaven wegens arbeidsongeschiktheid;
• uitgaven wegens chronische ziekte;

• visuele hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen, zoals bril, contactlenzen;
• ooglaserbehandelingen ter vervanging van bril of contactlenzen;
• eigen bijdragen AWBZ/Wmo;
• uitgaven wegens adoptie;
• uitgaven wegens overlijden;
• uitgaven voor kraamhulp.

Voor chronisch zieken en gehandicapten is een speciale regeling in het leven geroepen. Zij krijgen jaarlijks automatisch een tegemoetkoming. Die is bedoeld als compensatie voor de extra kosten die zij hebben door hun gezondheidsproblemen en die niet op een andere manier worden vergoed. Verder krijgen arbeidsongeschikten en ouderen een inkomenscompensatie.