De Belastingdienst gaat dit jaar extra controleren op belastingaangiften waarin de aftrekpost voor uitgaven aan het levensonderhoud voor kinderen onder de 30 jaar wordt opgevoerd.

De extra controle betekent dat de fiscus zekerheid wil verkrijgen over het recht op deze aftrek en de juiste berekening ervan. De belastingplichtige ontvangt dan een vragenbrief van de fiscus.

Een vraag kan bijvoorbeeld zijn of de belastingplichtige wil uitleggen waarom hij geen recht had op kinderbijslag of waarom zijn kind geen recht had op studiefinanciering. Ook kan de fiscus verzoeken om rekeningen en betalingsbewijzen te laten zien van de uitgaven voor levensonderhoud van het kind.

Aftrek

Wie bijdraagt aan kosten voor onder meer voeding en kleding van kinderen die jonger zijn dan dertig jaar, mag onder voorwaarden gebruik maken van een aftrekpost bij de fiscus. Zo mag een ouder geen kinderbijslag ontvangen en mag het kind geen eigen inkomen hebben, zoals studiefinanciering.

Bovendien moet het op kwartaalbasis van een jaar om een bijdrage van minimaal 408 euro gaan. Mensen die hiervoor in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld gescheiden ouders.

Kinderbijslag

Het is regel dat een van de twee ex-partners de kinderbijslag ontvangt. De andere ex-partner moet het dan doen zonder ondersteuning van de Sociale Verzekeringsbank. Dezelfde situatie gaat ook op voor een co-ouder waarbij de andere co-ouder de kinderbijslag ontvangt.

Het maakt daarbij niet uit of de co-ouder toch (een deel van) de kinderbijslag krijgt uitbetaald waarop de andere co-ouder recht heeft. De enige voorwaarde is dat de co-ouders niet samenwonen op één adres.

Voorwaarden

De aftrek is mogelijk wanneer:
• uw kind aan het begin van een kwartaal in 2009 jonger is dan 30 jaar;
• uw kind in dat kwartaal niet zelf kon voorzien in zijn levensonderhoud;
• in dat kwartaal niemand in uw huishouden kinderbijslag of een vergelijkbare buitenlandse uitkering voor dit kind kreeg;

• uw kind in dat kwartaal geen studiefinanciering, tegemoetkoming in de studiekosten of een vergelijkbare (buitenlandse) regeling kreeg;
• uw uitgaven voor levensonderhoud voor dit kind in dat kwartaal minimaal € 408 waren.

Bedrag

Als u aan het begin van een kwartaal aan al deze voorwaarden voldoet, dan mag u van de uitgaven voor levensonderhoud een vast bedrag aftrekken. Zie hiervoor de tabel op belastingdienst.nl. Hoe hoog het vaste aftrekbedrag is, hangt af van de leeftijd van uw kind en uw uitgaven voor levensonderhoud. Dit zijn bijvoorbeeld uitgaven voor kleding en voeding.

Voor de uitgaven levensonderhoud geldt geen drempel voor aftrek! De vaste aftrekbedragen zijn steeds geheel aftrekbaar, als voldaan is aan bovenstaande voorwaarden.