Met ingang van 1 januari 2010 hoeft een ondernemer voor de MKB-winstvrijstelling van 12 procent niet meer te voldoen aan het urencriterium. Voorheen moest de ondernemer hiervoor minimaal 1225 uur per jaar aan zijn bedrijf besteden.

Deze verruiming betekent dat deeltijdondernemers (bijvoorbeeld met een baan naast hun onderneming) eveneens de MKB-winstvrijstelling kunnen krijgen.

Daar staat tegenover dat de ondernemer per die datum niet langer winst kan verrekenen met andere inkomensbestanddelen, zoals bijvoorbeeld zijn loon uit dienstbetrekking. Starters mogen wel gedurende 3 jaar verrekenen met ander inkomen.

Verliesverrekening
Wanneer een ondernemer inkomstenbelasting terugverwacht door verlies uit werk en woning in box 1 of aanmerkelijk belang in box 2, dan kan hij vragen om een voorlopige achterwaartse verliesverrekening met het jaar 2008. Er geldt dus een soepele verrekening van het verlies 2008, de zogeheten carry back .

Achterwaartse verliesverrekening is ook mogelijk als de ondernemer de aangifte 2008 nog niet heeft ingediend. Het verlies in 2008 kan hij aannemelijk maken met bijvoorbeeld een voorlopige fiscale jaarrekening. Een definitieve aanslag is niet noodzakelijk, een voorlopige aanslag is al voldoende.

Let op: er komt geen versoepeling voor de verliesverrekening over de jaren 2009 en 2010.

Afschrijven
De verruimde regeling voor ‘willekeurige’ afschrijving geldt al in 2009, maar wordt nu met een jaar verlengd. De afschrijving mag in die gevallen 'willekeurig' plaatsvinden, dat wil zeggen dat de ondernemer zich niet aan de normale afschrijvingsregels hoeft te houden en dat hij een bedrijfsmiddel in één keer mag afschrijven.

Afschrijfbaar is 50 procent van de investering in 2010 en 50 procent in 2011. Dit geldt echter niet voor gebouwen, grond, weg- en waterbouwkundige werken, dieren, immateriële activa (o.a. goodwill en software) en personenauto’s.

Vrijstelling
De vrijstelling geldt eveneens niet voor bedrijfsmiddelen die tweedehands zijn, of die voor 70 procent of meer door derden worden gebruikt. De uitzondering geldt weer niet voor taxi’s en (zeer) zuinige auto’s.

Ook op taxi’s en (zeer) zuinige auto’s kan de ondernemer dus – onder voorwaarden – willekeurig afschrijven. Hetzelfde geldt voor bestel- en vrachtauto’s, computers, machines en installaties.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
De kleinschaligheidsaftrek (KIA) is per 2010 ruimer. De KIA geldt voor de eenmanszaak, BV, VOF en CV. Het hoogste percentage is verhoogd naar 28 procent (25 procent in 2009). De ondernemer kan van de KIA profiteren met investeringen tot 300.000 euro (in 2009: tot 240.000 euro).

Partner
Profiteer van de meewerkaftrek wanneer de partner geen beloning krijgt of wanneer de vergoeding minder is dan 5.000 euro. De partner moet daarnaast minimaal 525 uur in de onderneming steken. De meewerkaftrek geldt voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet en winst geniet.

Wanneer de partner een vergoeding of loon krijgt is deze aftrekbaar van de ondernemingswinst wanneer het loon meer bedraagt dan 5000 euro. De beloning van de partner is belast als resultaat uit overige werkzaamheden of loon uit dienstbetrekking. Een vast omslagpunt of de partner een beloning moet krijgen of de meewerkaftrek, kan moeilijk worden bepaald. Dit hangt af van een keur aan factoren en omstandigheden.

Europese BTW-regels
Vanaf 1 januari 2010 zijn er nieuwe regels voor de berekening van BTW over internationale diensten tussen ondernemers en teruggaaf van BTW aan (buitenlandse) ondernemers. Nieuw is onder meer dat ondernemers die meer dan 100.000 euro per kwartaal aan goederen aan andere lidstaten leveren, voortaan per maand een opgaaf intracommunautaire leveringen moeten verstrekken.

Voor het terugvragen van buitenlandse BTW kunnen ondernemers vanaf 1 januari 2010 terecht via een speciale portal van de Belastingdienst in Nederland.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit
Per 1 januari 2010 geldt een gunstigere regeling voor bedrijfsopvolging. In ieder geval kan de overnemer profiteren van een vrijstelling van 83procent in plaats van 75 procent van de waarde van de onderneming.

Boetes
De boete bij het niet (op tijd) indienen van de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting gaan in 2010 omhoog van 1.134 naar maximaal 4.920 euro. De ondernemer krijgt de boete wanneer hij niet reageert op de uitnodiging, de herinnering en de aanmaning om aangifte te doen.

Factuur per e-mail
Ondernemers hoeven niet meer de echtheid van een van een digitaal verzonden BTW-factuur te waarborgen. Een papieren factuur is voor de Belastingdienst daardoor niet meer nodig. Bedrijven kunnen facturen voortaan volledig elektronisch verzenden als zij dat willen.

Met ingang van 1 oktober 2009 is het verboden om spam te verzenden naar bedrijven (rechtspersonen). Dat wil zeggen dat bedrijven van andere bedrijven uitdrukkelijk toestemming moeten krijgen om aan elkaar reclamemails te sturen.