Wanneer iemand werkt voor een BV waarin hij een aanmerkelijk belang heeft (minimaal 5 procent van het geplaatst aandelenkapitaal) dan moet hij in principe een minimumloon van 40.000 euro per jaar ontvangen uit de BV.

Door de economische crisis zijn de resultaten van bedrijven slechter. Als gevolg daarvan is er een goedkeuring van de Staatssecretaris van Financiën voor 2009 en 2010 waardoor het gebruikelijk loon lager uitvalt als sprake is van omzetdaling.

Bovendien is vanaf 2010 de gebruikelijkloonregeling niet meer van toepassing als het gebruikelijk loon niet hoger is dan 5.000 euro per jaar.

TBS-pand
Wanneer een directeur-grootaandeelhouder (DGA) een pand verhuurt aan de eigen BV, dan geldt de zogeheten terbeschikkingstellingregeling (TBS). De opbrengsten zijn resultaat uit overige werkzaamheden in box 1 en worden belast tegen maximaal 52 procent.

Wanneer de DGA het pand overdraagt aan de BV, dan is het pand niet langer onderdeel van de BV en moet hij inkomstenbelasting betalen over de boekwinst (bijvoorbeeld vanwege de waardestijging van het pand). Ook moet hij overdrachtsbelasting betalen. Het kabinet wil de gevolgen van de TBS-regeling eenmalig verzachten.

2010
Het is (alleen) in het jaar 2010 toegestaan om eenmalig een TBS-pand in te brengen in de BV. Dit gaat zonder afrekening van inkomsten- en overdrachtsbelasting. Inbreng in de BV moet gebeuren tegen uitreiking van aandelen of tegen informeel kapitaal/agio.

De inbrenger (TBS’er) moet tenminste 90 procent aandelen in de BV houden. Verder moet het gaan om TBS van vóór 1 september 2009. Voor de (vrijstelling van) overdrachtsbelasting is nog van belang dat de BV het pand 3 jaar moet houden, en dat de DGA het 90 procent-belang 3 jaar behoudt.

Innovatiebox
De octrooibox krijgt een nieuwe naam: innovatiebox. De belasting over innovatieve activiteiten door BV’s wordt verlaagd van 10 procent naar 5 procent. Deze gunstige regeling wordt per 1 januari 2010 verruimd naar alle winsten behaald met innovatieve activiteiten.

Nu is er nog een maximum van 400.000 euro. Verliezen op innovatieve activiteiten worden aftrekbaar tegen het normale tarief van 25,5 procent.

De ondernemer kan de innovatiebox vanaf 2010 ook toepassen op computerprogrammatuur en bedrijfsgeheimen. De innovatiebox geldt voor immateriële vaste activa waarvoor octrooi is verleend of waarvoor SenterNovem een S&O-verklaring heeft afgegeven.

Levensloopverlofkorting
Een DGA kan onder voorwaarden deelnemen aan de levensloopregeling. Hiermee kan hij verlof opnemen voor zorg, sabbatical, ouderschap, educatie en vervroegd pensioen. De DGA spaart jaarlijks maximaal 12 procent van zijn brutoloon.

Het gespaarde bedrag mag niet hoger zijn dan 210 procent van het bruto-jaarloon. De DGA kan hiermee drie jaar eerder stoppen met werken bij een jaarlijkse uitkering van 70 procent van het loon. Voor elk gespaard jaar heeft hij recht op de levensloopverlofkorting (heffingskorting) en geldt een box-3-vrijstelling voor de gestorte bedragen vermeerderd met de behaalde rendementen.

Pensioen-BV
Vanaf 2010 mag een BV van de directeur-grootaandeelhouder om zijn pensioen te beheren ook zijn gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie, of in een andere staat binnen de Europese Economische Ruimte.

Het is al jaar en dag mogelijk voor DGA’s om pensioen 'in eigen beheer' uit te voeren, dat wil zeggen bij een eigen BV.