Met ingang van 1 januari 2010 is er een nieuwe afdrachtvermindering onderwijs: de afdrachtvermindering voor verhoging van het opleidingsniveau van de werknemer. Deze afdrachtvermindering geldt voor één jaar en vervalt per 1 januari 2011.

De werkgever heeft recht op deze afdrachtvermindering als hij aan de volgende vier voorwaarden voldoet:

1. De werknemer start in 2010 met een opleiding die relevant is voor zijn huidige of een toekomstige functie. Er moet dus een duidelijk verband zijn tussen de opleiding en het werk dat de werknemer al doet of gaat doen.
2. De opleiding moet uw werknemer op een hoger opleidingsniveau brengen.
3. De werkgever betaalt minimaal 50 procent van de opleidingskosten.
4. De werkgever gebruikt voor deze opleiding geen andere afdrachtvermindering. De werkgever mag alleen de afdrachtvermindering voor het ervaringscertificaat (EVC) tegelijk met de afdrachtvermindering voor verhoging van het opleidingsniveau gebruiken.

Premievrijstelling
Om ervoor te zorgen dat meer jongeren gaan en blijven werken, komt er in 2010 de ‘kleinebanenregeling’: voor werknemers jonger dan 23 jaar met een fiscaal loon onder een bepaald maximumbedrag hoeft de werkgever geen premies werknemersverzekeringen meer te betalen.

Ook hoeft de werkgever voor deze werknemers geen bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) in te houden en te vergoeden. De werknemers zijn wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen en de Zvw, maar er geldt een vrijstelling voor de premie en de bijdrage.

Premiekorting
Sinds 1 januari 2009 ontvangen werkgevers al een premiekorting als zij werknemers in dienst nemen van 50 jaar of ouder die eerder een uitkering kregen op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB), Werkloosheidswet (WW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) of Wajong.

Vanaf 1 januari 2010 heeft een werkgever ook recht op de premiekorting oudere werknemers als hij een werknemer in dienst neemt die aan de volgende voorwaarden voldoet:
– De werknemer is 50 jaar of ouder.
– De werknemer heeft al ten minste twee jaar recht op een nabestaandenuitkering (ANW).
– De werknemer heeft in die twee jaar geen arbeidsinkomen gehad.

Verklaring
De werkgever hoeft niet zelf uit te zoeken of de werknemer aan deze voorwaarden voldoet. Hij vraagt de Sociale Verzekeringsbank om een verklaring, die hij bij zijn administratie bewaart. De werkgever heeft ook recht op de premiekorting als hij op of na 1 december 2009 iemand in dienst neemt van 50 jaar of ouder die daarvóór recht had op een IOW-uitkering.

Speur- en ontwikkelingswerk
Vanaf 1 januari 2010 mag de werkgever de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O) over een groter deel van het S&O-loon toepassen van zijn werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk.

De werkgever mag, alleen in 2010, 50 procent afdrachtvermindering toepassen over 220.000 euro, dit was 150.000 euro. De percentages – 50 procent en vervolgens 18 procent over het meerdere S&O-loon – en het bedrag van de maximale afdrachtvermindering S&O (14.000.000 euro) veranderen niet.