Heeft iemand een sterk wisselend inkomen uit werk en woning? Dan betaalt diegene waarschijnlijk meer belasting dan iemand die een gelijkmatig verdeeld inkomen heeft.

Er is een mogelijkheid om teveel betaalde belasting terug te krijgen in deze situatie. Dit heet middeling.

De belastingplichtige moet het middelingsverzoek binnen 36 maanden indienen nadat de aanslagen vaststaan van drie jaren. Belastingteruggaaf is mogelijk als het verschil tussen de geheven en herrekende belasting hoger is dan 545 euro.

Let op: de regeling geldt alleen voor box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning. Verder wordt er altijd gemiddeld over drie aaneengesloten kalenderjaren.

Lijfrentepremies
Wanneer iemand een aantoonbaar pensioentekort heeft op basis van de jaar- en/of reserveringsruimte, mag diegene premies aftrekken van lijfrenten. Zo is het mogelijk om een oudedagslijfrente af te sluiten.

De verzekeringnemer ontvangt dan een lijfrente-uitkering tot zijn overlijden. De uitkering mag op elk gewenst tijdstip ingaan maar niet later dan in het jaar waarin de verzekeringnemer 70 wordt.

Aftrekbaar
Lijfrentepremies kunnen in 2009 worden afgetrokken wanneer deze in 2009 zijn betaald. Het is mogelijk om premies die na 1 januari maar vóór 1 april 2010 zijn betaald eveneens af te trekken in de aangifte over 2009.

Let op: deze zogeheten terugwentelingsmogelijkheid van drie maanden vervalt per 1 januari 2011. Alle aftrekbare premies in 2010 moeten dus voor 31 december 2010 zijn betaald.

Uitvaartverzekering
Vanaf 2010 mogen mensen een uitvaartverzekering afsluiten bij een bank, waarvan het tegoed is vrijgesteld van de belasting op sparen en beleggen (de zogeheten heffing in box 3). Bij uitvaartverzekeringen van verzekeraars was dit al het geval.

Voor de bancaire tegenhanger geldt dat het tegoed op een dergelijke rekening slechts mag worden gedeblokkeerd bij overlijden van de 'verzekerde persoon' en het saldo op de rekening(en) niet meer bedraagt dan € 6.703 (bedrag 2009).

Diëtistenverklaring
De dieetkostenaftrek wordt vanaf 2010 ook mogelijk als de dieetverklaring is afgegeven door een diëtist. Voor de dieetverklaring moet de patiënt zich nu nog richten tot de arts, terwijl de diëtist het te volgen dieet vaststelt en daarmee de inhoud voor die verklaring moet leveren.

Schenken en erven
Per 1 januari 2010 veranderen de tarieven en vrijstellingen voor schenkingen aanzienlijk. Schenkingen van ouders aan kinderen worden in 2010 duurder. Een schenking of nalatenschap van ouder aan kind tot 118.000 euro kost het kind vanaf volgend jaar 10 procent aan rechten.

Nu gelden nog tarieven van 5 procent (voor verkrijgingen tot 22.763 euro), 8 procent (voor verkrijgingen tussen 22.763 en 45.519 euro) en 12 procent (voor verkrijgingen tussen ca. 45.519 en  91.026 euro). Nu is 27 procent nog het maximale tarief in een ouder-kind relatie. Vanaf 2010 wordt dit maximaal 20 procent.

Let op: Het is (tot een bedrag van circa 100.000 euro) gunstiger om in 2009 te schenken aan kinderen dan in 2010.

Schenkingen aan anderen dan kinderen (neven, nichten, e.d.) is vanaf 2010 voordeliger. Het maximumtarief van 68 procent gaat dan terug naar 40 procent. Tot 118.000 euro geldt vanaf 1 januari 2010 een tarief van 30 procent .  

Kinderen
Nu is 27 procent nog het maximale tarief in een ouder-kind relatie. Vanaf 2010 wordt dit maximaal 20 procent.

Let op: Het is (tot een bedrag van circa € 100.000) gunstiger om in 2009 te schenken aan kinderen dan in 2010.

Schenkingen aan anderen dan kinderen (neven, nichten, e.d.) is vanaf 2010 voordeliger. Het maximumtarief van 68 procent gaat dan terug naar 40 procent. Tot 118.000 euro geldt vanaf 1 januari 2010 een tarief van 30 procent (in plaats van tarieven tussen de 41 procent en 63 procent).