Betaalt u een aanslag niet binnen de gestelde termijn? Dan krijgt u allereerst een betalingsherinnering.

Als u ondanks de herinnering niet betaalt, ontvangt u vrij snel daarna een aanmaning om de belasting alsnog binnen 10 dagen te betalen. Geeft u ook hieraan geen gehoor, dan krijgt u een dwangbevel per post toegezonden.

Soms zal de belastingdeurwaarder het dwangbevel aan u betekenen. Op grond daarvan moet u binnen een bepaalde termijn betalen. Doet u dat niet dan kan er beslag worden gelegd op zaken van uw onderneming of zelfs op privézaken. Uiteindelijk kunnen deze zaken worden verkocht om het geld binnen te krijgen.

Verzet
Bent u het niet eens met de tenuitvoerlegging van een dwangbevel dat kunt u binnen zes weken na betekening in verzet komen. Dat doet u door de Belastingdienst te dagvaarden voor de rechtbank waaronder uw woonplaats valt. Zolang de gerechtelijke procedure loopt, kan de invordering van het belastingbedrag waartegen u in verzet bent komen, niet worden voortgezet.

Het kan ook voorkomen dat u het niet eens bent met de inbeslagneming van roerende zaken die zich bij een ander bevinden, terwijl u meent recht te hebben op die zaken. U kunt dan ook in verzet komen. Ook dan wordt de verkoop van de in beslag genomen zaken geschorst.

Regeling
Kunt u niet op tijd betalen? Probeer dan ruim vóór de uiterste betaaldatum met de ontvanger een betalingsregeling te treffen. In bepaalde gevallen kunt u aan de Belastingdienst vragen om kwijtschelding van uw schuld.

Uitgebreide informatie over hoe u dat kunt doen vindt u in de brochures ‘Als u uw belasting niet kunt betalen’ (pdf) en ‘Als uw onderneming de belasting niet kan betalen’(pdf). Zowel voor het verzenden van een aanmaning als voor het betekenen van een dwangbevel worden kosten aan u in rekening gebracht.

Teruggaaf
Het kan zijn dat u recht hebt op een teruggaaf. De Belastingdienst kan dan besluiten uw belastingschuld te verrekenen met het bedrag dat u zou ontvangen. Uw belastingschuld en de teruggaaf worden dan tegen elkaar weggestreept. U kunt ook zelf om verrekening vragen.

Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft de Belastingdienst onlangs opdracht gegeven soepeler om te gaan met bedrijven die door de economische crisis een betalingsachterstand bij de fiscus hebben. Ondernemers die gebruik willen maken van deze mogelijkheid kunnen het beste contact opnemen met de Belastingdienst.