Als u het niet eens bent met een beslissing van de Belastingdienst? Dan kunt u tegen die beslissing bijna altijd bezwaar maken.

Een bezwaarschrift dient u in bij het belastingkantoor dat de beslissing heeft genomen. U moet dit dan wel binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag doen.

Als u in uw bezwaarschrift aangeeft met welk gedeelte van de aanslag u het niet eens bent, wordt uw bezwaarschrift ook als een verzoek om uitstel van betaling gezien. U moet dan wel een berekening meesturen van het bedrag waarmee u het niet eens bent. U krijgt dan uitstel voor dat bedrag; het andere gedeelte moet u wel betalen.

Rechtbank
Bent u het niet eens met de beslissing die de Belastingdienst neemt naar aanleiding van uw bezwaarschrift? Dan kunt u tot zes weken na ontvangst van de uitspraak op het bezwaarschrift beroep bij de rechtbank instellen tegen de beslissing. Het instellen van beroep kost geld: er worden griffierechten geheven.

Tegen de uitspraak van de rechtbank kunt u eventueel in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Het is mogelijk om tegen de uitspraak van het gerechtshof in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. In cassatie kunnen alleen rechtsvragen aan de orde komen.

Tijdsnood
Als u in tijdnood komt, omdat de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bijna is verstreken, dan kunt u een pro forma bezwaarschrift indienen met het verzoek of u uw bezwaar later nog mag motiveren.

Is de bezwaartermijn verlopen? Dan kunt u de inspecteur verzoeken om de genomen beslissing ambtshalve te herzien. Meestal kan dit tot vijf jaar na afloop van het jaar waarop een beslissing betrekking heeft. Tegen de beslissing van de inspecteur kunt u niet meer in beroep gaan.

Vergoeding
Als blijkt dat de Belastingdienst een fout heeft gemaakt bij de vaststelling van de aanslag of beschikking? Dan kunt u een forfaitaire vergoeding krijgen voor de kosten van bijvoorbeeld rechtsbijstand die u noodzakelijkerwijze heeft moeten maken in de bezwaarschriftprocedure.

U moet voor deze kostenvergoeding een verzoek doen voordat de Belastingdienst een beslissing op uw bezwaarschrift heeft genomen. Ook in de beroepsfase kunt u een kostenvergoeding (volgens vaste tarieven) krijgen als u geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld.

Mediation
Bij mediation probeert u samen met de andere partij een aanvaardbare oplossing te vinden onder begeleiding van een onafhankelijke en professionele conflictbemiddelaar, de mediator.
Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Mediation kent verschillende voordelen, maar ook bepaalde voorwaarden waaraan beide partijen moeten voldoen. Niet alle geschillen zijn geschikt voor mediation. Via de checklist van de Belastingdienst kunt u nagaan of mediation voor u geschikt is.