Als belastingplichtige heeft u niet alleen maar plichten richting de fiscus. U heeft ook bepaalde rechten.

Het is de taak van de Belastingdienst om de rijksbelastingen, zoals bijvoorbeeld de inkomstenbelasting, te heffen en te innen. Om dit goed te kunnen uitvoeren legt de Belastingdienst u een aantal verplichtingen op.

U moet bijvoorbeeld uw aangifte juist en duidelijk invullen, gegevens vertrekken en op tijd betalen. Maar u heeft als belastingbetaler ook rechten. Een aantal van de belangrijkste rechten is in deze special opgenomen.

Gegevens
U heeft er recht op dat de Belastingdienst u zorgvuldig, met respect en zonder vooroordelen behandelt. Ook heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Dit betekent:

  • De Belastingdienst doet wat hij u heeft toegezegd (vertrouwensbeginsel); Let op! Het geven van algemene informatie zoals in een brochure, op internet en bij de Belastingtelefoon, is geen toezegging.
  • Het belastingkantoor dat uw belastingzaken afhandelt, behandelt u op dezelfde manier als anderen die in dezelfde situatie verkeren (gelijkheidsbeginsel).
  • De Belastingdienst mag u niet vaker "lastig vallen" dan strikt noodzakelijk. (zorgvuldigheidsbeginsel en belangenafweging)
  • De Belastingdienst erkent uw recht om uw zaken binnen het kader van de wet zo te regelen dat u zo min mogelijk belasting betaalt.
  • De Belastingdienst heeft als uitgangspunt dat u, bijvoorbeeld in uw aangifte of bij een gesprek met een ambtenaar, de waarheid spreekt en juiste en volledige informatie geeft.
  • U heeft recht op goede voorlichting door de Belastingdienst. Ook heeft u er recht op te weten wat voor gevolgen een nieuwe wet of een wetswijziging kan hebben.

Doorgeven
U hoeft de Belastingdienst niet méér persoonlijke gegevens te vertrekken dan nodig is om te kunnen bepalen hoeveel belasting u moet betalen. Ook mag de Belastingdienst uw gegevens in principe niet doorgeven aan anderen.

Er kunnen uitzonderingen worden gemaakt, bijvoorbeeld in het kader van fraudebestrijding. De fiscus geeft bijvoorbeeld gegevens over studenten door aan het Ministerie van OCW en ook worden gegevens aan de gemeentelijke sociale diensten vertrekt.

De special geeft slechts globale informatie over de rechten die u heeft bij de Belastingdienst. Voor meer informatie neemt u het beste contact op met uw belastingadviseur of informeert u bij de Belastingdienst.