Een starter kan profiteren van een aantal aftrekposten. De belangrijkste faciliteiten worden in dit artikel genoemd.

Zelfstandigenaftrek
Voor bijna elke ondernemer is de zelfstandigenaftrek van toepassing. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn dat men de onderneming zelf drijft, per de eerste van het jaar nog geen 65 is en voldoet aan het urencriterium.

Het urencriterium, minimaal 1225 uren per jaar besteed aan de onderneming, betekent in de praktijk dat gemiddeld tenminste drie dagen per week (aantoonbaar) aan de onderneming besteed moet worden. Leg dit vast in een urenadministratie. De zelfstandigenaftrek is in 2009 maximaal 9.251 euro bij een winst van niet meer dan 13.695 euro.

Startersaftrek
De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Voor 2009 bedraagt deze  2.070 euro. Men komt in aanmerking voor de startersaftrek als men recht heeft op zelfstandigenaftrek, in de vijf voorgaande jaren niet meer dan twee maal de zelfstandigenaftrek heeft toegepast en in minimaal een van deze jaren geen onderneming heeft gehad. Een startende ondernemer kan dus drie achtereenvolgende jaren profiteren van de startersaftrek.

Meewerkaftrek
Werkt de partner onbetaald mee in de onderneming, dan kan men profiteren van de meewerkaftrek. De meewerkaftrek is afhankelijk van de behaalde winst en het aantal meegewerkte uren (er moet een urenadministratie bijgehouden worden).

De meewerkaftrek is afhankelijk van het aantal uren dat de partner gedurende het kalenderjaar in de onderneming werkt (minimaal 525 uur) zonder hiervoor een vergoeding te krijgen, of de vergoeding hiervoor was minder dan 5.000 euro. De ondernemer moet het aantal meegewerkte uren wel aannemelijk kunnen maken. Er kan maximaal 4 procent van de winst worden afgetrokken.

Aftrek speur- en ontwikkelingswerk
Doet men voor de onderneming technisch-wetenschappelijk onderzoek of ontwikkelingswerk van technisch nieuwe fysieke producten of productieprocessen (het zogeheten speur- en ontwikkelingswerk), dan kan een ondernemer in aanmerking komen voor een aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk.

Meer informatie staat op de website van het overheidsagentschap Senter Novem. Er is een extra tegemoetkoming voor startende ondernemers.

Extra winstvrijstelling
Naar aanleiding van het wetsvoorstel 'Werken aan Winst' krijgen zelfstandige ondernemers vanaf 2007 een extra winstvrijstelling (het percentage in 2009 is 10,5  procent). Dit betekent dat van de gerealiseerde winst (na aftrek van de ondernemingsaftrek) slechts 90 procent belast is.

Hoe hoger de winst, hoe groter het voordeel is (zowel relatief als absoluut).

Afschrijven
Naast het aftrekken van de dagelijkse kosten heeft de starter de mogelijkheid af te schrijven op investeringen. Het afschrijven verloopt over het algemeen gelijk met de economische waardevermindering van de investering. Rekening houdend met de aankoopwaarde, de restwaarde en de levensduur kan de afschrijving voor de komende jaren berekend worden.

Voor startende ondernemers in de inkomstenbelasting (eenmanszaken, maatschappen, commanditaire vennootschappen of vennootschappen onder firma rechthebbende op de startersaftrek) bestaat de mogelijkheid om willekeurig (versneld) af te schrijven. In de startjaren kan de starter zo de fiscale winst verlagen en zodoende minder belasting betalen.

Het is met de willekeurige afschrijving in combinatie met de verliesverrekening (zie hieronder) mogelijk om belasting over eerder genoten inkomen (bijv. uit loondienst) terug te ontvangen. Nadeel kan zijn dat de jaren daarna niet meer kan worden afgeschreven op die investeringen en het belastbaar inkomen dus hoger wordt.

Investeringsaftrek en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Naast de mogelijkheid om af te schrijven op gedane investeringen, heeft de starter de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor investeringsaftrek. De investeringsaftrek staat los van de afschrijving en wordt bepaald aan de hand van een percentage van het totaal geïnvesteerde bedrag.

Als een ondernemer in een kalenderjaar minimaal €2.200 euro, maar niet meer dan 240.000 euro heeft geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen, heeft hij recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De percentages wisselen per geïnvesteerd bedrag.

Fiscale oudedagsreserve
Heeft de starter winst uit eigen onderneming (de winst voor de toepassing van de ondernemersaftrek) dan heeft men de mogelijkheid om een gedeelte van de winst ten laste van de winst te reserveren voor de oude dag. In feite wordt met het aanleggen van een fiscale oudedagsreserve de belastingheffing uitgesteld tot het moment waarop het alsnog tot uitkering komt.

Kleine-ondernemersregeling btw
Is het saldo af te dragen btw na aftrek van de voorbelasting op jaarbasis lager dan €1.883 euro dan heeft de starter de mogelijkheid te profiteren van de kleine ondernemersregeling voor de omzetbelasting. Met deze regeling wordt de af te dragen btw verlaagd of zelfs in zijn geheel kwijtgescholden (indien lager dan €1.345 euro). Let op: Deze regeling is niet bestemd voor de bv.

Carry back, carry forward (verliesverrekening)
Het kan zo zijn dat een onderneming het eerste jaar niet loopt zoals de starter zich had voorgesteld. Hij kan dan profiteren van de verliesverrekening met andere inkomsten uit woning en werk in box 1; de belasting wordt immers berekend over het gehele inkomen. De verliezen kunnen echter dermate oplopen dat het totale inkomen negatief wordt.

De starter heeft dan de mogelijkheid het negatieve inkomen te verrekenen met het inkomen van de 3 voorgaande jaren (de zogeheten carry back). Is de verliesverrekening maar gedeeltelijk of zelfs helemaal niet mogelijk, dan kan de starter het (resterende) negatieve inkomen verrekenen met het inkomen over de 9 volgende jaren (zogeheten carry forward).

(c) Plein+