Steeds meer mensen beginnen een onderneming. Dat wil zeggen: ze verlaten hun dienstbetrekking om zelfstandig ondernemer te worden. In de volksmond worden zij ook vaak zzp'ers (zelfstandigen zonder personeel), eenmanszaken of freelancers genoemd.

Onder hen steeds vaker jongeren, die vroeger hun loopbaan als werknemer begonnen. Ook kiezen vrouwen steeds vaker voor het (parttime) zelfstandig ondernemerschap. Het is niet geheel duidelijk hoeveel eenmanszaken er in Nederland zijn. Een conservatieve schatting komt uit op zo'n 350.000, maar met inbegrip van alle parttime ondernemers zijn het er eerder zo'n 600.000.

Als een ondernemer een eenmanszaak wil starten, is hij zowel oprichter als eigenaar en helemaal zelfstandig. Hij kan naar eigen inzicht handelen en beslissingen nemen. Maar er zijn wel wat punten waar hij aandacht aan moet besteden. In deze special beperken we ons tot ondernemers die starten zonder personeel of willen samenwerken met andere ondernemers.

Inschrijven
Voor de oprichting van bijvoorbeeld een eenmanszaak is geen akte nodig, de oprichting is 'vormvrij'. Wel moet de ondernemer

 • zich inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Sinds 1 januari 2009 geldt dit ook voor beoefenaren van vrije beroepen (advocaten, (interieur)architecten, tandarts, etc.). Het is verplicht om het KvK-nummer op de website, in e-mails, uitgaande brieven en andere bedrijfscorrespondentie te vermelden.
 • zich aanmelden bij de Belastingdienst. Dit kan tegelijk met de inschrijving in het handelsregister. De ondernemer ontvangt naast zijn KvK-nummer ook een btw-identificatienummer. Dit nummer moet op alle uitgaande facturen vermeld worden.
 • zich aanmelden bij een product- of bedrijfschap en hiervoor een jaarlijkse bijdrage betalen. Dit geldt alleen in bepaalde branches en sectoren. Zie de website van de Sociaal-Economische Raad voor een overzicht.
 • Voor een aantal beroepsgroepen is deelname aan een bedrijfstak- of beroepspensioenfonds verplicht.

Belastingdienst
De zelfstandigheid van de aanvrager wordt beoordeeld aan de hand van een aantal criteria. Indien de Belastingdienst verklaart dat de voordelen die de aanvrager uit zijn arbeidsrelatie geniet of zal gaan genieten worden beschouwd als winst uit onderneming, wordt betrokkene als zelfstandige aangemerkt.De Belastingdienst let bij de beoordeling van het fiscale ondernemerschap onder andere op de volgende punten:

 • Maakt u winst, en hoeveel?
 • Hoe zelfstandig is uw onderneming?
 • Beschikt u over kapitaal (in de vorm van geld of goederen)?
 • Hoeveel tijd steekt u in de onderneming?
 • Wat is de omvang (in tijd en geld) van uw werkzaamheden?
 • Hoeveel klanten heeft uw onderneming?
 • Hoe maakt uw onderneming zich bekend naar buiten?
 • Loopt u 'ondernemersrisico'?
 • Aansprakelijkheid voor alle schulden van de onderneming

Verklaring arbeidsrelatie (VAR)
Een ondernemer kan bij de Belastingdienst een Verklaring arbeidsrelatie (VAR)  aanvragen. De Belastingdienst geeft in deze VAR aan dat er sprake is van winst uit onderneming (de VAR WUO).

Een zelfstandige die in het bezit is van een VAR WUO is niet premieplichtig voor de werknemersverzekeringen en de opdrachtgever hoeft ook geen loonheffing af te dragen. Voor arbeidsongeschiktheid of werkloosheid ontstaan uit de arbeid waarvoor een arbeidsongeschiktheidsverklaring is verstrekt, bestaat dan ook geen aanspraak op een ziekte-, WW- of WAO-uitkering.

(c) Plein+