Bij de productie van biobrandstoffen komen stoffen vrij die nog schadelijker voor het milieu zijn dan de verbranding van fossiele brandstoffen.

Door F. E. Huibers | Het Haags Effektenkantoor

Broeikaseffect
Er is een sterk vermoeden dat het klimaat verandert, doordat de mens steeds grotere hoeveelheden fossiele brandstoffen verbrand. Bij de verbranding komt het gas koolstofdioxide vrij.

Doordat het gehalte van dit gas oploopt in de atmosfeer, kan steeds minder van de warmte die de aarde opvangt van de zon weg. De koolstofdioxide werkt als het ware als een deken. Hoewel er geen sluitend bewijs is voor dit broeikaseffect, zijn er wel veel aanwijzingen dat dit standpunt valide is.

Goed alternatief
Er wordt derhalve naarstig gezocht naar alternatieven voor de fossiele brandstoffen. Een veelgenoemd alternatief is biobrandstof. Biobrandstof wordt gemaakt uit planten die een hoog calorische waarde hebben zoals maïs of suikerriet.

Omdat planten koolstofdioxide opnemen uit de atmosfeer om te groeien, zo redeneren velen, wordt er netto geen extra van dat gas aan de lucht toegevoegd als de planten worden verbrand. Daarmee zou het massaal gebruik van biobrandstoffen gestimuleerd moeten worden.

Schadelijk
Veel overheden hebben grootschalige projecten gesubsidieerd om de productie en het gebruik van biobrandstoffen te stimuleren. Met name Brazilië en de Verenigde Staten lopen hierin voorop. Is dit echter wel zo verstandig. Er zijn meerdere redenen om die er op wijzen dat dit beleid schadelijk is. Allereerst heeft met name het armere deel van de wereld bevolking hinder van de substitutie, die plaatsvindt door eetbare gewassen als brandstof te gebruiken in plaats van het als voedsel te gebruiken.

De volumes die inmiddels opgeslokt worden door de biobrandstof producenten heeft een merkbaar opwaarts effect op de voedselprijzen. Dit hakt er vooral in bij mensen in de derde wereld die een groot deel van hun inkomen uitgeven aan hun voedselvoorziening. Een tweede effect is het risico dat monocultuur vruchtbare landbouwgrond op den duur uitput.

En, last but not least, uit een recente wetenschappelijke studie van het Duitse Max Planck Instituut blijkt dat de productie van biobrandstoffen per saldo sterk bijdraagt aan het broeikaseffect. Bij de productie van de biobrandstoffen komt er namelijk stikstofoxide vrij. Een gelijke hoeveelheid stikstof oxide heeft een 300 maal sterker broeikaseffect in vergelijking met koolstof oxide.

De 'besparing' van kooldioxide door substitutie van fossiele brandstoffen met biobrandstoffen wordt ruimschoots teniet gedaan door de hoeveelheden van stikstofoxide die vrijkomen bij de productie van deze biobrandstoffen.