DEN HAAG - De Raad van State (RvS) kan geen oordeel vellen over de vraag of de vergunningen van drie kolencentrales terecht zijn verleend.

Daarom heeft de raad aan het Europese Hof van Justitie gevraagd of de rechter Nederland kan verplichten een milieuvergunning te weigeren of aan te scherpen als de emissienormen dreigen te worden overschreden of al zijn overschreden.

Eind 2007 en begin 2008 hebben de provincies Zuid-Holland en Groningen aan E.On, Electrabel en RWE milieuvergunningen voor de elektriciteitscentrales verleend. De Stichting Natuur en Milieu en Greenpeace tekenden daartegen beroep aan. Zij zijn bang dat Nederland met de bouw van de centrales te veel stikstofoxiden en zwaveldioxiden zullen uitstoten.