Weg met verspillingen

Over uitmuntende voortbrengingssystemen, het voorkomen van verspillingen en het streven naar een duurzame leefomgeving. Het duurzaamheids paradigma staat hoog op de agenda van bedrijfsleven en overheden.

De klimaatverandering en de alsmaar schaarser wordende grondstoffen zijn hierbij de grootste aanjagers. De World Commission on Enviroment and Development beschreef in 1987 als een van de eersten wat onder duurzaamheid (Sustainable Development) moet worden verstaan, nl.: acties die we vandaag ondernemen mogen geen beperkingen, economische, sociologische en milieutechnisch problemen, opleveren voor toekomstige generaties.

Een duurzaam en effectief voortbrengingssysteem is dus belangrijk voor bedrijven. In de eerste plaats voor de concurrentiekracht en dus het voortbestaan van bedrijven. In de tweede plaats dwingt het alsmaar schaarser, en dus duurder, worden van grondstoffen bedrijven na te denken om de benodigde grondstoffen en energie op een zo effectief als mogelijke manier in te zetten. Ten derde is er een steeds groter wordende maatschappelijke druk om producten op een zo min mogelijk milieubelastende manier voort te brengen, te distribueren en in het bijzonder het hierbij vrijkomende afval op een verantwoorde manier te hergebruiken.

Omgeving
Een excellent voortbrengingssysteem is van belang voor de menselijke en ecologische omgeving (Braungart en McDonough, 2002). Deze twee heren zijn voorvechters voor een wereld waarin producten op een duurzame ecologisch verantwoorde manier worden voortgebracht, gebruikt, gedown-cycled[1] en wederom (oneindig) opnieuw worden toegepast bij nieuwe producten, het zogenoemde Cradle tot Cradle ofwel ‘afval is voedsel'.

Het Cradle tot Cradle idee gaat uit van intelligente voortbrengingssystemen waarbij alles wat wordt onttrokken aan de natuur ook weer terugkeert in de natuur en het omvormen van industrieën die nemen, maken en verspillen tot industrieën die ecologische, sociale en economische waarde(n) creëren/genereren.

Verbetertechnieken
Een excellent en intelligent voortbrengingssysteem kent zo weinig als mogelijk, of zelfs geen, verspillingen en zijn positiever, productiever, duurzamer en meer economisch- en ecologisch rechtvaardig. Verbetertechnieken kunnen hieraan een grote bijdrage leveren omdat enerzijds verspillingen bedrijven onnodig geld kosten en anderzijds omdat het minimaliseren, dan wel voorkomen, van verspillingen een wezenlijke bijdrage levert aan onze leefomgeving.

Een economische crisis mag daaraan geen afbreuk doen. De toekomst is nu!

--------------------------------------------------------------------------------

[1]Producten worden aan het einde van de levenscyclus ‘gedemonteerd'. De verschillende onderdelen worden hergebruikt zonder de conditie van het materiaal aan te tasten. Dit in tegenstelling tot recyclen waarbij de hoedanigheid/samenstelling van een product wordt verandert.

Piet Regnerus is directeur van 2Excell bv en ANY Concept bv (oa. Omzetbeurs.nl en Totaalduurzaam.nl). De blogs van Piet gaan over bedrijfsoverdracht- en overname, duurzaam ondernemen en overige MKB-gerelateerde zaken.

Tip de redactie