De Belastingdienst heeft aangekondigd om dit jaar extra te controleren op de aftrek van giften. Maar die extra aandacht zou eerst bij de weldoeners zelf moeten liggen. Lang niet altijd benutten zij optimaal de aftrekmogelijkheden. Veelal hangt dat samen met de wijze waarop de giften worden gedaan.

Door Dick van den Hoeven | Kluwer Belastinggids

De mogelijkheid om giften voor de belastingen in aftrek te brengen is niet zo vanzelfsprekend, maar bestaat al wel heel lang. De overheid wil met die regeling een bijdrage leveren aan de financiering van instellingen met een goed doel; het is dus eigenlijk een vorm van overheidssubsidie.

Lang niet iedereen maakt echter gebruik van de regeling. Sommigen willen dat uit principe niet doen; zij willen voor hun ruimhartigheid geen gemeenschapgeld terugontvangen. Hoe nobel dat ook is, u moet wel bedenken dat het belastingvoordeel van de giftenregeling weer kan worden weggeschonken en dat is nu juist wat met de giftenregeling is beoogd.

Bewijsstukken
Maar er zijn ook mensen die de aftrekpost om andere redenen niet gebruiken, bijvoorbeeld omdat zij niet de vereiste schriftelijke bewijsstukken van de schenking hebben gevraagd en soms ook niet willen vragen; zij geven via collectes of willen graag anoniem schenken. Anderen vergeten de aftrekmogelijkheid, bijvoorbeeld omdat zij niet weten dat het ook kan gaan om giften in natura of om kosten die zij maken voor nuttige instellingen en die zij niet declareren (zo geldt voor autokosten voor het goede doel een aftrek van € 0,18 per km).

Maar het komt zeker ook voor dat de giftenregeling niet op de meest gunstige wijze wordt benut. Daarvoor is echt wat inzicht in de giftenregeling nodig.

Aftrek
De aftrek van giften kent namelijk twee verschillende regelingen, de gewone giften en de periodieke giften. De gewone giften zijn aftrekbaar voorzover zij hoger zijn dan 1 procent van uw totale inkomen en niet hoger zijn dan 10 procent daarvan. Bij gehuwden en samenwoners gaat het om de giften en het inkomen van beide partners samen.

De aftrekregeling voor gewone giften is voorbehouden voor schenkingen aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Een ANBI moet te rangschikken zijn onder de kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele en wetenschappelijke instellingen.

ANBI
Zij moeten het algemeen belang dienen. Vanaf 2008 is snel te vinden of de Belastingdienst een instelling kwalificeert als ANBI. De instelling moet namelijk een ANBI-beschikking hebben en als de instelling zo'n beschikking heeft is dat te vinden op de internetsite van de Belastingdienst, via het programma 'ANBI opzoeken'. Voor instellingen en schenkers is het dus belangrijk om de instelling op de ANBI-lijst te krijgen.

In de praktijk komen sportverenigingen niet in aanmerking voor een ANBI-beschikking omdat ervan wordt uitgegaan dat het ledenbelang groter is dan het algemeen belang. Geeft u dus uw gulle gaven aan een sportvereniging, dan zou u daarvoor geen aftrek krijgen. Dat is jammer.

Sportverenigingen
Er is echter een methode om dan toch aftrek te krijgen. Want sportverenigingen kwalificeren meestal wel als het gaat om de regeling van periodieke giften. Deze giften zijn aftrekbaar als zij worden geschonken aan een vereniging die minstens 25 leden heeft en die is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Dan gelden bovendien de grenzen van 1 procent en 10 procent niet. De regeling van de periodieke giften is dus ook fiscaal veel aantrekkelijker bij giften aan een ANBI.

Notaris
Periodieke giften moeten wel jaarlijks worden betaald en voor ten minste vijf jaar worden toegezegd. Die toezegging moet plaatsvinden in een akte bij de notaris. Dat hoeft niet al te duur te zijn. Veel instellingen en verenigingen organiseren dat zelf en dan kan via volmachten voor alle deelnemers met één akte worden volstaan. Wellicht ook iets voor uw sportvereniging.

Bedenk echter wel dat het moet gaan om onverplichte bijdragen. Het is dus niet zo dat de jaarlijkse contributie aftrekbaar kan worden via de regeling van de periodieke giften. Het moet duidelijk gaan om extra bevoordelingen die de vereniging of ANBI worden toegespeeld. Maar daarvoor krijgt u - door het ontbreken van de grenzen - ten volle belastingbesparing.

En, als u het op de juiste wijze doet, heeft u niets te vrezen van de extra aandacht die de Belastingdienst gaat besteden aan de aftrekpost. Uw gift mag gezien worden!