Bij schenking van onroerende zaken is het schenkingsrecht in alle gevallen minimaal het tarief van de overdrachtsbelasting over de totale geschonken waarde. Dit tarief bedraagt 6 procent. De verkrijger moet ook 6 procent over zijn vrijstelling betalen.

De overdrachtsbelasting, die bij verkoop gebruikelijk is, hoeft niet betaald te worden. Bij verkoop van het huis tegen een prijs lager dan de marktwaarde, is zowel overdrachtsbelasting als schenkingsrecht verschuldigd. Voor zover sprake is van dubbele heffing over het geschonken bedrag wordt de overdrachtsbelasting verrekend met het te betalen schenkingsrecht.

Het komt regelmatig voor dat ouders al tijdens hun leven hun huis aan de kinderen willen overdragen. Het is mogelijk het huis te schenken. Het verschuldigde schenkingsrecht is dan minimaal het tarief van de overdrachtsbelasting over de waarde van het huis.

Voorbehoud
Ook is het mogelijk dat de ouders in het huis blijven wonen, terwijl ze het huis aan de kinderen hebben verkocht. De ouders verkopen het huis dan onder voorbehoud van het recht van gebruik en bewoning.

De ouders kunnen het huis ook voor een reële prijs verkopen, maar het kind kan de koopsom schuldig blijven. De ouders kunnen dit bedrag kwijtschelden in jaarlijkse termijnen die gelijk zijn aan de jaarlijks vrijgestelde bedragen. Als het kind een reële rente betaalt, hoeft hij geen schenkingsrecht te betalen. Er is nu sprake van een echte verkoop; daarbij is wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Notaris
Bij overdracht van onroerend goed heeft u de notaris altijd nodig. De notaris kan u ook vertellen wat de gevolgen zijn voor het successierecht en de inkomstenbelasting van een verkoop onder voorbehoud van een recht van gebruik en bewoning.

Landgoederen
Landhuizen en landgoederen welke de status ‘Landgoed onder de Natuurschoonwet' hebben zijn (gedeeltelijk) vrijgesteld van schenkingsrecht. De hoogte van de vrijstelling is afhankelijk van de mate waarin het landgoed is opengesteld voor publiek.

Is het landgoed geheel opengesteld dan wordt de bestemmingswaarde ervan op nul gezet. Er wordt dan geen schenkingsrecht berekend. Ook is over de verkrijging daarvan geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

Meer informatie over dit onderwerp en ook de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om in aanmerking te komen voor vrijstelling van schenkingsrecht kunt u hier nalezen.