Het eerste ziektejaar

Zieke werknemers moeten op de beste en snelste manier reïntegreren naar het (aangepaste) eigen werk, of naar ander werk (bij de eigen of een andere werkgever). Dat staat in de Wet verbetering poortwachter (Wvp).

Zowel de werkgever als de werknemer hebben hierbij een grote verantwoordelijkheid. In de wet zijn allerlei verplichtingen opgenomen, die starten op de dag dat de werknemer zich ziek meldt, en eindigen als de werknemer twee jaar ziek is geweest.

We geven een kort overzicht van de verplichtingen in het eerste jaar, zoals het UWV (de zogeheten ‘poortwachter’) deze aangeeft.

Week 1: ziekmelding
De werknemer meldt zich zo snel mogelijk ziek bij zijn werkgever. De werkgever geeft de ziekte van zijn werknemer zo snel mogelijk door aan zijn arbodienst of bedrijfsarts. Kan de werknemer een ZW-uitkering krijgen, dan moet de ziekteaangifte bij het UWV gebeuren.

Week 6: probleemanalyse
Binnen zes weken bepalen de arbodienst of de bedrijfsarts in een gesprek met de werknemer of een probleemanalyse nodig is. Dat is het geval als de verwachting is dat de werknemer niet snel weer beter zal zijn. De probleemanalyse is een advies over de mogelijkheden om te reïntegreren: wat kan de werknemer wel en wat kan hij niet door zijn ziekte?

Week 8: plan van aanpak
Als het werken aan herstel en reïntegratie mogelijk is, maken werkgever en werknemer uiterlijk in de achtste week een plan van aanpak (pdf). Hierin staat wat werkgever en werknemer gaan doen om werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Ook wijzen zij een casemanager aan die de uitvoering van het plan bewaakt. De casemanager houdt contact met werknemer, werkgever en arbodienst of bedrijfsarts.

Week 42: melding bij UWV
Als de werknemer 42 weken ziek is, moet de werkgever dit melden aan het UWV. Dit kan met het formulier Aangifte van langdurige ziekte in de 42e week . Doet de werkgever dit niet of te laat, dan riskeert hij een boete van 455 euro.
De werkgever ontvangt vervolgens informatie van het UWV over wat hij kan doen om de werknemer in het tweede jaar te helpen weer aan het werk te gaan.

Week 50: eerstejaarsevaluatie
Na bijna een jaar moeten werkgever en werknemer samen de eerstejaarsevaluatie invullen. Hierin staat hoe de reïntegratie tot nu toe verlopen is. Ook moet het plan van aanpak bijgesteld worden, als blijkt dat de aanpak tot nu toe niet geholpen heeft.

Blijft de werknemer ziek, dan gaat hij het tweede ziektejaar in. Ook dan bestaat er een aantal verplichtingen.

NUwerk

Tip de redactie