De reïntegratiedocumenten

Werkgever en werknemer moeten alles wat met de reïntegratie te maken heeft bewaren in een dossier: het reïntegratiedossier. De werkgever start met het aanleggen ervan op het moment dat een werknemer zich ziek meldt.

In het dossier worden alle schriftelijke stukken, correspondentie, handelingen en afspraken die betrekking hebben op de ziekte opgenomen. Het plan van aanpak en de eventuele bijstellingen op het plan komen ook in het dossier.

De informatie uit het re-integratiedossier is de basis voor het opstellen van het reïntegratieverslag. Dit verslag moet de werknemer meesturen als hij de aanvraag doet voor een WIA-uitkering. Het UWV beoordeelt aan de hand van dit verslag of werkgever en werknemer voldoende hebben gedaan om de werknemer weer aan het werk te krijgen.

Inhoud
Volgens het UWV moeten de volgende zaken in het reïntegratieverslag zijn opgenomen:
- oordeel van de werknemer (de werknemer geeft zijn mening over het verslag dat zijn werkgever en arbo-arts over zijn re-integratie hebben geschreven);
- plan van aanpak, inclusief eventuele bijstellingen (door werkgever en werknemer samen opgesteld);
- eerstejaarsevaluatie plan van aanpak (door werkgever en werknemer samen ingevuld toen de werknemer ongeveer een jaar ziek was);
- eindevaluatie van het plan van aanpak (door werkgever en werknemer samen ingevuld);
- medische informatie (door de bedrijfsarts opgesteld);
- probleemanalyse, inclusief eventuele bijstellingen(door de bedrijfsarts opgesteld);
- actueel oordeel bij de probleemanalyse(door de bedrijfsarts opgesteld).

De werkgever geeft de voor het reïntegratieverslag relevante documenten twee weken eerder aan zijn werknemer. Hij zorgt ook dat de arbodienst of bedrijfsarts de nodige documenten van het reïntegratieverslag aan de werknemer verstrekt.

Inzagerecht
Het reïntegratiedossier bevat veel privé-informatie over de werknemer. In principe mogen alleen de werkgever, de werknemer zelf, de casemanager en de direct leidinggevende het dossier inzien. De medische gegevens blijven bij de arbodienst/bedrijfsarts.

NUwerk

Tip de redactie