Schenken is gunstig voor een ieder die voor zijn toekomstige erfgenamen successierecht wil besparen. De erfenis wordt immers kleiner. Door te schenken kunt u bovendien gebruik maken van de (jaarlijkse) vrijstellingen voor het schenkingsrecht.

Het is mogelijk om, als er geen contant geld beschik­baar is of wanneer de ouders de gelden niet kunnen of willen missen, op papier bedragen aan de kinderen schuldig te erkennen. Dit wordt ook wel "een papieren schenking" genoemd. Deze vorm van schenken moet in een notariële akte worden vastgelegd. Bij deze papieren schenking gelden dezelfde belastingvrije bedragen.

In de schenkingsakte kan bepaald worden dat het geschonken bedrag pas uitbetaald wordt als beide ouders (of de langstle­vende) komen te overlijden, maar ook wanneer de ouders hun huis verkopen of in een verzorgingstehuis worden opgenomen. Na uitbetaling van de schenking betalen de ouders meestal een lagere eigen bijdrage.

Rente
Vereist is dat de ouders jaarlijks aan hun kinderen daadwerkelijk (bijvoorbeeld via een bankoverschrijving) rente over het schuldig erkende bedrag betalen. Meestal wordt uitgegaan van 6 procent per jaar. De rente moet in de akte worden opgenomen.

Vindt de jaarlijkse rentebetaling niet plaats dan zijn deze schenkingen niet aftrekbaar voor de successiebelasting als de ouders overlijden.

Let op
Schenkingen die door de erflater binnen 180 dagen voor het overlijden zijn gedaan, worden voor de berekening van het successierecht gezien als een erfrechtelijke verkrijging. Deze schenkingen worden opgeteld bij de eventuele overige verkrijgingen uit de nalatenschap.

Het schenkingsrecht dat over deze schenkingen is betaald, kan in bepaalde gevallen worden verrekend met het successierecht. Sommige schenkingen vallen buiten deze regeling. Dat geldt bijvoorbeeld voor schenkingen door een ouder aan een kind, waarbij een beroep is gedaan op de voor een kalenderjaar verhoogde vrijstelling.