DEN HAAG - Het kabinet bekijkt of werknemers in de Arbeidstijdenwet het recht moeten krijgen om te schuiven met hun werktijden, zodat ze arbeid en zorg voor kinderen beter kunnen combineren. Werknemers zouden misschien ook meer te zeggen moeten krijgen over hun werkplek.

Dat zijn enkele voorstellen die staan in een verkenning over modernisering van verlof en arbeidstijden, dat vrijdag als discussiestuk wordt besproken in de ministerraad. Dat hebben ingewijden donderdag bevestigd. In de verkenning worden geen besluiten genomen. Het discussiestuk wordt eerst besproken in de Tweede Kamer en voorgelegd aan werkgevers en de vakbeweging.

Verlof
Bij de presentatie van de begroting Sociale Zaken op Prinsjesdag in september kondigde het kabinet al aan het aantrekkelijker te willen maken voor ouders om verlof op te nemen. Ook zou werkgevers gevraagd worden meer in te spelen op de wens van hun personeel om arbeid en zorg beter te combineren.

Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) heeft daarbij aangegeven dat de huidige praktijk, waarin werknemers met verschillende verlofregelingen te maken hebben rondom de zorg voor kinderen en andere naasten, eenvoudiger moet. Zo staat in zijn begroting voor volgend jaar dat de koppeling tussen ouderschapsverlof en de verlofspaarregeling levensloop wordt losgelaten.

Sparen
Ouders hoeven dan niet meer verplicht zelf voor verlof te sparen in de levensloopregeling om van de overheid een uitkering te krijgen. De verwachting is dat door het schrappen van de verplichte deelname aan de weinig populaire verlofspaarregeling, twee keer zoveel ouders als nu de zogeheten ouderschapskorting van de Belastingdienst kunnen ontvangen als zij verlof opnemen voor de zorg van hun kinderen.

Verder wordt het als een probleem ervaren dat werknemers die verlof opnemen, niet tussentijds de hoeveelheid opgenomen vrije tijd kunnen aanpassen. Een vader of moeder die bijvoorbeeld tijdelijk halve dagen is gaan werken wegens de zorg voor kinderen, kan er na verloop van tijd achter komen dat de zorgtaken ook met minder verlof te combineren zijn met het werk. Dat valt nu echter niet aan te passen.