Tegenover de aftrekpost premies voor inkomensvoorzieningen staan normaal gesproken de later te belasten uitkeringen. De wetgever heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat er premieaftrek bestaat zonder dat de latere uitkeringen belast zijn.

Hebt u voor 1 januari 2008 premies afgetrokken die u betaalde voor inkomensvoorzieningen, bijvoorbeeld voor een lijfrenteverzekering of voor een periodieke uitkering bij invaliditeit? Als u deze premies in 2008 terugkrijgt, moet u deze aftrek herstellen door de terugontvangen premies aan te geven.

Ook als uw lijfrenteverzekering in 2008 niet meer voldoet aan de voorwaarden of als u zich niet aan de voorwaarden hebt gehouden, moet u een bedrag aangeven. Bijvoorbeeld als u de polis hebt afgekocht. De bedragen geeft u aan als negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen.

Fiscale gevolgen
Het afkopen of anderszins handelen in strijd met de voorwaarden voor aftrek is gezien de fiscale gevolgen zeker niet aan te bevelen. Bij afkoop maakt de verzekeringsmaatschappij in eerste instantie slechts een deel van de afkoopsom aan u over.

De maatschappij houdt namelijk rekening met de mogelijkheid dat zij door de Belastingdienst aansprakelijk wordt gesteld voor de belasting die u moet betalen. Dit bedrag kan oplopen tot 52 procent van de afkoopwaarde, vermeerderd met 20 procent revisierente over die waarde.

Het bedrag van de revisierente wordt bij beschikking vastgesteld en op het aanslagbiljet vermeld. Tegen dit bedrag kunt u afzonderlijk bezwaar en beroep instellen. Laat u zich bij een voorgenomen afkoop goed voorlichten over de fiscale en financiële consequenties die daaraan zijn verbonden.

Emigratie
Ook bij emigratie wordt de premieaftrek teruggedraaid. De belasting over de teruggenomen premieaftrek en de revisierente worden bij emigratie geheven via een zogenoemde conserverende aanslag.

Voor deze aanslag wordt echter gewoonlijk uitstel van betaling verleend. De aanslag hoeft normaal gesproken dus niet te worden betaald. Wordt de verzekering na emigratie op reguliere wijze afgewikkeld, dan vervalt de aanslag na een bepaalde periode.