De premies die u betaalt voor een lijfrente voor meerderjarige invalide kinderen kunt u onbeperkt aftrekken. Deze premies hebben ook geen invloed op de maximum aftrek van de gewone lijfrentepremie.

De lijfrentepremieaftrek is mogelijk voor invalide kinderen en kleinkinderen. De uitkeringen mogen niet eerder starten dan het moment dat het kind 18 jaar oud wordt en eindigen bij het overlijden van het kind.

In de wet is geen maximum opgenomen voor de aftrek van premies ten behoeve van meerderjarige invalide kinderen. Dit brengt echter niet mee dat ouders zonder enige begrenzing dergelijke premies in aftrek kunnen brengen.

Niet excessief
De uitkeringen moeten bedoeld zijn voor het levensonderhoud van het kind. Excessief hoge uitkeringen zijn daarom niet toegestaan. Daarbij moet rekening worden gehouden met het inkomensniveau en de maatschappelijke positie van de ouders, terwijl ook het feit dat aan invaliditeit extra kosten zijn verbonden dient te worden meegewogen.

Voor premieaftrek is niet vereist dat op dat moment van premiebetaling al sprake is van invaliditeit. Onder voorwaarden is ook premieaftrek mogelijk in verband met te verwachten toekomstige invaliditeit. De inspecteur kan bijvoorbeeld om een verklaring van een arts over de te verwachten ontwikkeling in het ziektebeeld vragen.