Werknemers die een kind adopteren, hebben recht op betaald adoptieverlof van maximaal vier weken. Dit verlof geldt ook voor pleegouders die een kind duurzaam in het gezin opnemen. Het adoptieverlof geldt voor beide ouders.

Als meerdere kinderen tegelijk worden geadopteerd, bestaat het recht op verlof slechts eenmaal.

Duur verlof
Het adoptieverlof duurt maximaal vier aaneengesloten weken. De werknemer mag dit verlof opnemen vanaf twee weken voor de officiële adoptie tot zestien weken erna.

Aanvraag
De werknemer moet het adoptieverlof in principe minimaal drie weken van tevoren bij zijn werkgever aanvragen. Als de werknemer kan aantonen dat hij niet eerder op de hoogte is gesteld van de exacte datum van adoptie, kunnen dat minder dan drie weken zijn.

Bij de aanvraag moet de werknemer een document toevoegen, waaruit blijkt dat hij een kind gaat adopteren. Voorbeelden zijn: een verklaring van de bemiddelingsorganisatie, een uittreksel uit het bevolkingsregister of een verklaring van de Vreemdelingenpolitie.

Uitkering
De werknemer heeft tijdens het verlof recht op een uitkering ter hoogte van zijn salaris (tot het wettelijk maximumdagloon van 179,90 euro). De werkgever vraagt de uitkering uiterlijk twee weken voor de gewenste ingangsdatum aan bij het UWV. Hij hoeft dus tijdens het verlof geen salaris door te betalen.

Daarbij moet ook het bewijsstuk gevoegd worden, waaruit blijkt wanneer de werknemer het kind in zijn of haar gezin opneemt. UWV betaalt de uitkering rechtstreeks aan de werknemer of via de werkgever uit.

Let op!
Het adoptieverlof geldt niet als het kind al langer dan zestien weken voor de officiële adoptie in het gezin is opgenomen. Het gaat bij deze vorm van verlof namelijk om de eerste periode van binding, en die is dan immers verstreken. Ouders kunnen eventueel wel ouderschapsverlof opnemen.