Ondanks aanpassingen kan het krijgen van een subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) nog eenvoudiger. Vooral de gewenste doelgroep heeft daar baat bij.

Door Robert Huiberts | PricewaterhouseCoopers

De ESF-subsidieregeling is alleen door een actieve benadering en investering vanuit de opleidingsfondsen goed toegankelijk voor kleinere bedrijven. Het gevolg hiervan is dat de beoogde doelgroepen nog onvoldoende worden bereikt. Omdat de huidige ESF-regeling begin 2009 wordt aangepast, is dit het moment om de toegankelijkheid en inrichting van de regeling nogmaals goed onder de loep te nemen.

Doelstelling
De voorganger van de huidige ESF-regeling, de ESF3-subsidieregeling (2000-2007) was bedoeld om het opleidingsniveau van de Europese beroepsbevolking te verhogen. Door onder meer scholingsprojecten te subsidiëren probeert de EU haar doelstelling om Europa de belangrijkste kenniseconomie in de wereld te laten zijn, te verwezenlijken. De ervaringen met deze ESF3-regeling was het onderwerp van een rondetafelconferentie die eerder dit jaar werd georganiseerd door PricewaterhouseCoopers.

Deelnemers aan de conferentie - onder wie vertegenwoordigers van opleidings- en ontwikkelingsfondsen, het bedrijfsleven en de politiek - concludeerden dat de regeling ondanks problemen in de uitvoering, toch ook een succes kan worden genoemd. Het bedrijfsleven heeft namelijk veel meer van de regeling gebruikgemaakt dan in eerste instantie begroot.

Kritiek
Toch was er ook kritiek op de administratieve last en de achterblijvende deelname van vooral kleinere bedrijven aan de regeling. Dit laatste is jammer, omdat de toegevoegde waarde van de subsidie bij de kleinere ondernemingen in potentie het grootst is. Het niet verkrijgen van financiële steun betekent daar vaker dat scholing niet van de grond komt.

De omvang van de scholingskosten en de potentiële subsidie rechtvaardigen bij grote bedrijven sneller de kosten die gemaakt moeten worden om de subsidie binnen te halen. Voor de wat kleinere bedrijven uit het MKB is dat lastiger. Zij hebben minder mogelijkheden om interne capaciteit vrij te maken of externe deskundigheid in te huren om de subsidie te verwerven en te realiseren.

Eenvoudiger
Naast discussie over de afgeronde ESF3-regeling zijn tijdens de bijeenkomst van PwC voorstellen gedaan om de huidige ESF 2007-2013-regeling eenvoudiger en toegankelijker te maken voor het MKB, de administratieve last te verminderen en bepaalde doelgroepen gerichter te stimuleren. De nieuwe regeling wil de opleiding van onder meer ouderen, jongeren en laaggeschoolden stimuleren, maar slaagt daar nog te weinig in. Mede om deze reden zal de regeling begin 2009 worden aangepast.

Een beter moment komt er niet om de gewenste veranderingen onder de politieke aandacht te brengen. Zo kan er voor de komende jaren een optimale subsidieregeling worden ingericht, waarmee de mensen bereikt worden om wie het gaat.

Robert Huiberts is werkzaam binnen de Subsidy Compliance Services-groep van PricewaterhouseCoopers