AMSTERDAM - Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil fundamentele herbeoordeling van de internationale boekhoudregels voor pensioenen. De minister schrijft dit in een brief aan de International Accounting Standards Board, die internationaal geldende boekhoudregels opstelt.

De huidige regels bieden niet het gewenste inzicht in de financiële verplichtingen van werkgevers voor pensioenen. Recente nieuwe voorstellen van de International Accounting Standards Board brengen hier volgens Donner geen verandering in. Het International Accounting Standards Board wil dat ondernemingen al hun verplichtingen voor pensioenen op hun balans opnemen.
­
Een uitzondering maakt het orgaan voor pensioenen die het resultaat zijn van door de werknemer betaalde premies en beleggingsopbrengsten. Het orgaan meent dat de verplichte vermelding van pensioenaanspraken op de balans, de verplichtingen van de werkgever inzichtelijker maken.

Werkgevers
Donner vindt het onjuist dat Nederlandse werkgevers geconfronteerd worden met verplichtingen en risico's die ze niet lopen. In Nederland zijn de pensioenen immers bij onafhankelijke pensioenfondsen ondergebracht met eigen reserves.
­
Werkgevers betalen een kostendekkende pensioenpremie aan het pensioenfonds met een opslag voor de opbouw van de reserves. Als het slecht gaat met de economie indexeert het pensioenfonds de pensioenrechten minder, zodat werknemers en gepensioneerden een belangrijk deel van het risico dragen. Het risico dat de werkgever loopt is dan ook lang niet altijd groot.

Aanspraken
Dat geldt zeker voor werkgevers van wie pensioenvoorziening is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds, waarbij alle werkgevers en werknemers de premies opbrengen in een bepaalde bedrijfstak bijvoorbeeld de bouw. Daarom is het volgens de minister onjuist om alle aanspraken op de balans van de werkgever op te nemen.
­
De minister dringt aan op een fundamentele herbeoordeling van de boekhoudregels.