DEN HAAG - Uitzendbureaus kunnen een grote bijdrage leveren aan het verhogen van de arbeidsdeelname. In 2009 al kunnen zij 37.500 mensen extra aan het werk helpen. Dit aantal kan oplopen tot 77.500 in 2012.

Dat concludeert de commissie die zich onder leiding van oud-minister Klaas de Vries van Sociale Zaken heeft gebogen over de vraag welke rol de uitzendbranche kan spelen bij het opkrikken van de arbeidsparticipatie. Hij bood zijn bevindingen dinsdag aan aan minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken.

De commissie stelt voor uitzendbureaus veel meer dan nu gebeurt te benutten voor scholing. De overheid en alle opleidingsfondsen van bedrijfstakken zouden geld beschikbaar moeten stellen voor scholing en begeleiding van flexkrachten.

Werklozen
Ook bepleit de commissie een grotere rol van de uitzendbranche bij het weer aan het werk helpen van (langdurig) werklozen. Dat kan bij voorbeeld door de loonkostensubsidies die werkgevers kunnen krijgen wanneer zij een langdurig werkloze aannemen, overdraagbaar te maken.

Het kabinet wil dat meer mensen aan de slag gaan. Dat is nodig om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. Nu werkt ongeveer 73 procent van de beroepsbevolking. Het kabinet streeft ernaar dat te verhogen tot 80 procent in 2016.