De afgelopen week heb ik een nieuwe afkorting gesignaleerd: BPI. Niet te verwarren met BPM (de belasting op nieuwe auto's) of BPO (business proces outsourcing). BPI staat voor burgerparticipatie innovatie: via internet kunnen burgers bij het vaststellen van overheidsbeleid worden betrokken.

Door Irma Borst | Logica

Een voorbeeld van BPI is ontwerpen leveren voor de invulling van een nieuwe wijk (wijbouweneenwijk.nl) en meedenken over de inhoud van nieuwe wetten. Prima dat de overheid een nieuw medium toevoegt om inspraak van haar burgers te stimuleren.

Hopelijk kan zij via internet een grotere en meer diverse groep mensen bereiken dan de stoffige lokale suffertjes en de in het algemeen weinig bezochte hoorzittingen en raadsvergaderingen. Wel is belangrijk dat de overheid oog heeft voor factoren die het succes van BPI zullen bepalen.

2.0
Eigenlijk is burger participatie innovatie hetzelfde als crowdsourcing, maar dan in het overheidsdomein. Andere termen die in dit verband worden gebruikt, zijn overheid2.0 en ambtenaar2.0. De toevoeging 2.0 is essentieel, het geeft aan dat er sprake moet zijn van interactie. Immers het eenzijdig leveren van informatie van de overheid naar de burger valt in het 1.0 tijdperk.

Het gebruik van het 2.0 principe schept verplichtingen, er moet op de ingebrachte informatie en visies worden gereageerd. Dat betekent nog niet dat de democratie wordt overgeheveld naar de mensen die inspraak leveren, de overheid zelf blijft verantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen. Maar het is duidelijk dat vrijblijvend aanhoren van inspraak en vervolgens een totaal ander besluit te nemen, niet past bij succesvolle participatie. Een gedegen onderbouwing van afwijkende beslissingen moet gegeven worden.

Bereik
Er zijn nog meer wetmatigheden van het internet waar de overheidsinstanties die van BPI gebruik willen maken, zich rekenschap van moeten geven. Door inspraak via internet te regelen, wordt het geografische bereik fors uitgebreid. De oproep voor participatie wordt dus niet beperkt tot een gemeente, provincie of land zoals voorheen meestal het geval was.

Op een verzoek voor ideeën over wijkindeling kunnen net zo goed personen uit San Francisco of St. Petersburg reageren. De bijdragen van personen die niet persoonlijk betrokken zijn bij of getroffen worden door de uitvoering, kunnen heel welkom zijn. Maar er kunnen situaties zijn waarbij persoonlijke betrokkenheid wel een rol speelt. Het is dan ook van groot belang dat vooraf duidelijke spelregels worden opgesteld wie op welke wijze deel kan nemen.

Dus overheid: zeker beginnen aan BPI. Maar vergeet alsjeblieft niet de fase van bezinnen. Zodat de eerste experimenten met burgerparticipatie innovatie straks onder de juiste condities starten.

Irma Borst is principal consultant bij Logica Management Consulting en verbonden aan RSM Erasmus University, Management van Technologie en Innovatie voor promotieonderzoek.