AMSTERDAM - Veel middelgrote bedrijven houden zich niet aan de wettelijke regels voor het publiceren van hun jaarrekening. Accountants keuren de stukken desondanks goed. Dat blijkt uit onderzoek van accountant BDO.

Volgens BDO brengt 65 procent van de bedrijven geen nadere onderverdeling aan in het totale aantal werknemers, verzuimt 56 procent een kassstroomoverzicht op te nemen en geeft 36 procent van de ondernemingen met meer dan één bestuurder of commissaris geen informatie over hun beloning.

Ook komen veel middelgrote bedrijven de wettelijke termijnen niet na. Zo maakt 27 procent van de middelgrote bedrijven de jaarrekening niet op binnen de maximale termijn van 11 maanden en deponeert 56 procent de stukken niet tijdig bij het handelsregister.

Informatie
Accountants laten steken vallen omdat ze in de accountantsverklaring niet of gebrekkig melden dat informatie ontbreekt. 'Het komt nogal eens voor dat de accountantsverklaring niet aan de gestelde eisen voldoet.'

Het niet nakomen van verplichtingen ten aanzien van de deponering en accountantscontrole is een economisch delict. De handhaving doet de Belastingdienst, die jaarlijks vijfhonderd processen-verbaal zegt uit te schrijven aan bedrijven die de regels overtreden. Volgens BDO-accountant Ruud Vergoossen, tevens hoogleraar externe verslaggeving in Nyenrode en Maastricht, is er geen sprake van effectieve handhaving omdat de praktijken worden 'gedoogd'.

Middelgroot
BDO onderzocht 250 bv's en nv's die door de wetgever als middelgroot worden aangemerkt. Dat is het geval als een bedrijf in twee van de drie volgende categorieën zit: een balanstotaal van minstens euro 4,4 mln en maximaal euro 17,5 mln, een omzet van minstens euro 8,8 mln en maximaal euro 35 mln en een aantal werknemers van minstens vijftig en maximaal 250.

CDA-Kamerlid Elly Blanksma-Van den Heuvel zegt te zijn 'geschrokken' van de resultaten van het onderzoek. 'Als de uitkomsten kloppen, dan is het gedogen wat mij betreft over. Regels moeten worden nagekomen.'

Handhaving
Blanksma-Van den Heuvel gaat bekijken of 'er een regime nodig is waarin handhaving een grotere plaats krijgt. Blanksma-Van den Heuvel: 'De fiscus geeft hier en daar wat boetes. De vraag is of dat voldoende is als wet- en regelgeving met voeten wordt getreden. Maar ik wil ook weten of de regelgeving echt effectief is.'

Volgens VNO-NCW vormt de effectiviteit van de regels juist het probleem. De werkgeversorganisatie pleit voor een beperking van de kring van bedrijven die onder de publicatieplicht vallen, aldus Martin Noordzij. 'Is er een maatschappelijk belang dat wordt gediend door van zoveel bedrijven te vragen dat ze hun jaarrekening publiceren en deponeren? Nee.'

Publicatie
De relevante wetgeving in het Burgerlijk wetboek is gebaseerd op de vierde Europese richtlijn voor Ondernemingsrecht. De Europese Commisie werkt aan een voorstel om de publicatieplicht voor middelgrote bedrijven te verlichten. Vergoossen van BDO adviseert om criteria op te stellen die ook aanhaken bij het maatschappelijk belang en de omvang van de kring externe belanghebbenden.