AMSTERDAM - De rechter in Haarlem heeft onlangs beslist dat er niet sprake was van een privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen een werkgever en de bij hem, op therapeutische basis, werkende personen.

Het ging in deze zaak om een ondernemer die een ecologische zoogkoeienboerderij exploiteerde. Op de boerderij was het ook mogelijk om tegen vergoeding personeels- en familiebijeenkomsten te houden. Ook verzorgde de ondernemer presentaties over natuur en milieu en workshops. Daarbij werd nauw samengewerkt met diverse onderwijsinstellingen.

Op de boerderij werkten personen die kampten met aanzienlijke lichamelijke, sociale en/of psychische problemen. Het aantal uren dat deze personen arbeid verrichtten, varieerde sterk. Dit aantal was onder andere afhankelijk van de gesteldheid van de desbetreffende persoon. Het kwam regelmatig voor dat zij als gevolg van hun problemen niet op de afgesproken tijd verschenen of dat zij weer eerder vertrokken. Per klus werd achteraf bepaald of en zo ja tot welk bedrag een beloning door de desbetreffende persoon was verdiend.

Dienstbetrekking
Volgens de inspecteur had de ondernemer loonheffing moeten inhouden op de betalingen omdat sprake was van loon uit dienstbetrekking. Gevolg was de in geschil zijnde naheffingsaanslag loonheffing die werd opgelegd. De ondernemer kwam uiteindelijk bij de rechter in Haarlem in beroep tegen deze naheffingsaanslag.

De rechter besliste dat de personen met persoonlijke problemen niet in staat waren om te functioneren in een sociale werkplaats, laat staan in een reguliere werkkring. Ze waren niet in staat om afspraken over werktijden en te verrichten werkzaamheden te maken en structureel na te komen.

Volgens de rechter was er niet sprake van dienstbetrekkingen. Een gezagsverhouding ontbrak, er was geen verplichting om gedurende zekere tijd persoonlijk arbeid te verrichten en de ondernemer had niet de verplichting tot betaling van loon. De ondernemer werd op dit punt dus in het gelijk gesteld en de naheffingsaanslag loonheffing moest wat betreft deze personen worden verminderd.