Werknemers worden in Nederland juridisch uitgebreid beschermd. Zij mogen bijvoorbeeld niet zomaar ontslagen worden. Verder heeft de werkgever een zorgplicht. Hij moet zorgen voor een veilige werkomgeving.

De aansprakelijkheid van de werkgever ten opzichte van zijn werknemers is een bijzondere regel in het algemene aansprakelijkheidsrecht. Als een werknemer schade lijdt, hoeft hij alleen maar aannemelijk te maken dat hij die schade heeft geleden door de uitoefening van zijn werkzaamheden. De werkgever is aansprakelijk voor de schade, tenzij hij kan aantonen dat hij aan zijn zorgverplichting heeft voldaan.

De zorgplicht is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. De letterlijke tekst van het zorgplichtartikel luidt: ‘de werkgever is verplicht om lokalen, werktuigen en gereedschappen op een dusdanig wijze in te richten en te onderhouden, alsook zodanige regelingen te treffen als redelijkerwijs nodig is ter voorkoming van ongevallen van werknemers en ter bevordering van de veiligheid binnen het bedrijf.'

Arbeidsomstandigheden
Onder de zorgplicht vallen ook de verplichtingen die de werkgever heeft krachtens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), andere publiekrechtelijke regelingen betreffende arbeidsomstandigheden, veiligheidsinstructies en de CAO's.

Als een werkgever in zijn zorgplicht tekortschiet, dan is hij aansprakelijk voor de schade die de werknemer als gevolg daarvan lijdt. De werkgever kan de schadeclaim dan alleen nog afwenden als de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Let op!
U bent al vanaf de eerste werkdag verantwoordelijk voor uw werknemers. Raakt een werknemer op die eerste dag arbeidsongeschikt en heeft u niet aan uw zorgplicht voldaan? Dan bent u aansprakelijk.

Tip
U bent niet alleen aansprakelijk voor schade die de werknemer tijdens de uitoefening van zijn werk oploopt, maar ook voor schade die het gevolg is van die werkzaamheden en die zich vaak later openbaart. Bijvoorbeeld beroepsziekten die ontstaan ten gevolge van blootstelling aan asbest of andere gevaarlijke stoffen.