Special Werkgeversaansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van werkgevers voor de schade van werknemers, opgelopen tijdens uitoefening van hun werkzaamheden, is een onderwerp dat veel rechtspraak oplevert. De laatste jaren wordt er namelijk door werknemers in toenemende mate een beroep gedaan op het aansprakelijkheidsrecht.

De hoofdregel is dat als de werknemer tijdens het werk schade lijdt en als het vaststaat dat dit is gebeurd ‘in de uitoefening van de werkzaamheden', de werkgever aansprakelijk is. De werkgever kan de aansprakelijkheid alleen afwenden als hij kan bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Een goed voorbeeld van werkgeversaansprakelijkheid is een werknemer die met een verpakkingsmachine werkte en bij het verhelpen van een storing met zijn vingers in de machine terechtkwam. De man verloor daarbij een paar vingerkootjes. De rechter stelde de werkgever aansprakelijk voor de schade. Van belang was dat de werkgever had nagelaten om een gevaarlijke opening in de machine te dichten en dat veiligheidsinstructies ontbraken.

Schade
De schade als gevolg van een arbeidsongeval kan behoorlijk oplopen. Naast het inkomensverlies doordat de werknemer niet aan het werk kan, zijn er bijvoorbeeld de medische- en verzorgingskosten. Ook kan het zijn dat de rechter de werknemer een immateriële schadevergoeding (smartengeld) toekent.

In deze special wordt in kort bestek weergegeven waarmee leiding en medewerkers van een bedrijf te maken kunnen krijgen als het gaat om aansprakelijkheid van de werkgever voor arbeidsongevallen.

De volgende onderwerpen worden behandeld

Tip de redactie