De ledenvergadering komt minimaal een keer per jaar bij elkaar om besluiten te nemen. De besluiten worden genomen door middel van het uitbrengen van stemmen.

De stemmen van de appartementseigenaren afzonderlijk hoeven niet allemaal even zwaar te zijn. De ene eigenaar kan een groter stemrecht hebben dan de andere, bijvoorbeeld omdat hij een groter appartement heeft.

In de splitsingsakte staat aangegeven hoeveel stemmen iedereen heeft.

Besluiten van de Vereniging van Eigenaren (VvE) worden in beginsel met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Dit is meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen, ofwel de helft plus een. De splitsingsakte kan ook anders bepalen.

Heeft een eigenaar bezwaar tegen een besluit van de ledenvergadering, dan kan hij dat besluit binnen een maand aan de kantonrechter ter vernietiging voorleggen.

Quorum
In de splitsingsakte staat ook hoeveel stemmen bij de vergadering aanwezig moeten zijn om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Dit noemt men ook wel het ‘quorum'. Het quorum bedraagt meestal de meerderheid van het totaal aantal stemmen. Blanco stemmen en machtigingen tellen ook mee.

Is het quorum niet aanwezig, dan kan er wel vergaderd worden, maar moet ook een nieuwe vergadering worden uitgeschreven. Dat moet binnen de in het reglement bepaalde termijn (meestal twee tot zes weken). In deze tweede vergadering kunnen wel besluiten worden genomen met een meerderheid van het aantal aanwezige stemmen, ook al is het quorum dan ook niet aanwezig.

Let op!
Een eigenaar kan ook via een gemachtigde het woord voeren of een stem uitbrengen.