DEN HAAG - Het principe 'de gebruiker betaalt' moet worden ingevoerd om de toenemende parkeerdruk in Nederland tegen te gaan. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PL) in een studie die dinsdag werd gepresenteerd in Den Haag.

Volgens de opstellers van de studie zijn dure oplossingen, zoals stallingsgarages en mechanische (ondergrondse) parkeersystemen onontkoombaar, aangezien het wagenpark in Nederland de komende jaren zal blijven groeien. Dit terwijl veel steden, maar ook vinexwijken nu al kampen met te weinig parkeerruimte. Gevolg is dat de kwaliteit van de openbare ruimte en de leefbaarheid in de woongebieden onder druk komt te staan.

In de studie, die is opgesteld op verzoek van het ministerie van VROM, staat dat deze problemen de komende jaren waarschijnlijk alleen nog maar zullen toenemen, met name in de steden.

Steden
Dat komt door een aantal oorzaken. Allereerst groeit het autobezit per huishouden in steden relatief het snelst. Daarnaast doen de steden er alles aan om kapitaalkrachtige burgers naar het centrum te lokken, terwijl juist deze huishoudens vaak meer dan één auto bezitten en dus het parkeerprobleem verergeren.

Op dit moment kiezen gemeenten nog voor 'oude' oplossingen van parkeerproblemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het diagonaal of dwars op de weg aanleggen van parkeerplaatsen. "Voor de toekomst biedt deze oplossing in ieder geval onvoldoende soelaas."

Ook "het kosteloos of tegen een laag vergunningentarief aanbieden van nieuwe parkeervoorzieningen", is volgens de PL-deskundigen "nauwelijks een optie voor de lange termijn". Alternatieven voor de auto, zoals goed openbaar vervoer, gedeeld autobezit en fietsgebruik, lijken volgens het PL alleen in hele drukke steden kansrijk om de parkeerdruk te verminderen.

Radicaal
De onderzoekers pleiten voor een radicaal andere aanpak van het parkeerprobleem, waarbij de gebruiker betaalt voor de plek waar zijn auto staat.

"Niet-autobezitters betalen dan niet langer mee aan de parkeervoorzieningen en de huishoudens met één auto betalen niet mee aan de parkeervoorzieningen van huishoudens met twee auto's, enzovoort", leggen ze uit. "Hierdoor zullen bewoners de kosten van de parkeerplek en de baten van het autobezit tegen elkaar gaan afwegen en bewuster kiezen voor wel of geen auto."