Een rentevoordeel in verband met een door de werkgever aan de werknemer verstrekte geldlening is in het algemeen belast.

Normpercentage
Het rentevoordeel wordt berekend met een normpercentage. Dit percentage zal elk jaar worden vastgesteld. Over 2008 is dit 5,3 procent. Als de lening renteloos is, dan wordt het te belasten rentevoordeel over 2008 dus gesteld op 5,3 procent. Hierbij maakt het niet uit of de lening in een eerder jaar is aangegaan, of de lening een vaste of variabele rente heeft en of de werknemer een bijzondere vorm van zekerheid heeft gesteld.

Bij een laagrentende lening wordt het te belasten rentevoordeel verminderd met de eigen bijdrage van de werknemer.

Aangeven
De werkgever hoeft het rentevoordeel overigens niet per loontijdvak aan te geven, maar kan dit bij het einde van het kalenderjaar of bij het eerdere einde van de dienstbetrekking tot het loon rekenen.

Eigen woning
Wordt de lening gebruikt voor het kopen van een eigen woning? Dan is het rentevoordeel onder voorwaarden niet belast.

De voorwaarden zijn:
- De werknemer meldt schriftelijk aan de werkgever waarvoor hij de lening wil gebruiken en voegt afschriften bij van aankoopbewijzen, kostennota's, en dergelijke. Hij verklaart daarbij welk deel van de lening voor de inkomstenbelasting wordt beschouwd als een lening waarvan de rente en de kosten aftrekbare kosten zijn.
- De werkgever bewaart de verklaring van de werknemer bij de loonadministratie.

Overige vrijstellingen
Voor andere renteloze of laagrentende personeelsleningen gelden andere regels:
- Een rentevoordeel uit een dergelijke lening is vrijgesteld voor zover de werknemer het geleende bedrag gebruikt voor zaken waarvoor geheel of bijna helemaal een vrije vergoeding of verstrekking mogelijk is.
- Een rentevoordeel is ook onbelast als de lening is bestemd voor de aanschaf van een computer die voor 90% of meer voor de dienstbetrekking wordt gebruikt. Dit geldt ook voor de inrichting van een telewerkplek bij de werknemer thuis, die mede voor de dienstbetrekking worden gebruikt. In dat geval moet ook aan de overige voorwaarden voor belastingvrije vergoeding of verstrekking van de computer of de inrichting van een werkruimte worden voldaan.

Tip
De regeling voor personeelsleningen kan ook toegepast worden op leningen aan gepensioneerden en vutters. Deze moeten dan wel aan de hiervoor genoemde voorwaarden voldoen.