Een werkgever kan zijn werknemer een korting of vergoeding geven bij de aankoop van producten uit het eigen bedrijf. Onder de volgende voorwaarden is dat belastingvrij:

 Voorwaarden
-
De producten zijn niet branchevreemd.
- De korting of vergoeding bedraagt per product maximaal 20 procent van de waarde van dat product in het economische verkeer.
- De korting of vergoeding bedraagt in 2008 per werknemer niet meer dan 500 euro.

In principe moet u per werknemer bijhouden of het jaarmaximum wordt overschreden. Als echter aannemelijk is dat dit niet zal gebeuren op basis van onderzoek of ervaringen voor het gehele personeel of een te onderscheiden groep, hoeft u dit niet individueel bij te houden.

Let op!
Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, moet u (het bovenmatige deel van) de korting of vergoeding tot het loon van de individuele werknemers rekenen. U moet dit uiterlijk doen in het laatste loontijdvak van het kalenderjaar.

Verhoging vrijstelling
De maximale vrijstelling van 500 euro wordt verhoogd met het vrijstellingsbedrag dat de werknemer in de voorgaande twee kalenderjaren niet heeft gebruikt. In 2008 mag u de maximale vrijstelling van 500 euro dus verhogen voor zover de onbelaste korting of vergoeding die u in 2006 en 2007 gaf, minder is geweest dan het vrijstellingbedrag over die jaren (voor ieder jaar € 475).

Heeft uw werknemer in 2006 100 euro korting of vergoeding gekregen en in 2007  300 euro, dan is het maximale vrijstellingsbedrag in 2008 dus 375 euro +  175 euro + 500 euro = 1.050 euro.

Einde dienstbetrekking
De regeling voor producten uit eigen bedrijf mag u ook toepassen als de dienstbetrekking is geëindigd door pensionering of arbeidsongeschiktheid.

Verbonden vennootschap
De regeling ‘producten uit eigen bedrijf' geldt ook als de korting wordt gegeven door een met u verbonden (gelieerde) vennootschap.

Let op!
Deze regeling geldt niet voor de rente op geldleningen. De kosten voor een geldlening (zoals afsluitprovisie) vallen wél onder de regeling voor producten uit eigen bedrijf. Als u echter korting geeft op de kosten van geldlening voor de eigen woning van de werknemer, is deze korting volledig onbelast als de werknemer een verklaring afgeeft dat deze kosten voor de inkomstenbelasting aftrekbaar zouden zijn geweest. De korting telt dan ook niet mee voor het maximumbedrag van 500 euro.