Met een spaarloonregeling kan de werknemer belastingvrij een deel van zijn brutoloon sparen.

 Voorwaarden
De spaarloonregeling moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
- De regeling moet schriftelijk zijn vastgelegd.
- Deelname aan de regeling moet openstaan voor ten minste driekwart van de werknemers.
- Deelname aan de regeling moet vrijwillig zijn.
- De gespaarde bedragen (maximaal 613 euro per jaar) moeten op een bijzondere spaarrekening worden gestort. Deze spaarrekening moet op naam van de werknemer staan.
- De gespaarde bedragen moeten in de regel ten minste vier jaar op de spaarrekening blijven staan.

Het is niet noodzakelijk dat driekwart van de werknemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de regeling. Of wordt voldaan aan de driekwarteis, moet worden beoordeeld aan de hand van de situatie op het moment dat de vrijstelling wordt toegepast. Hierbij hoeft geen rekening te worden gehouden met werknemers die doorgaans gedurende minder dan 8 uren per week of gedurende minder dan een maand per jaar werkzaam zijn.

Deblokkeren
Gedurende de spaartermijn van ten minste vier jaar mag de werknemer niet over de spaargelden beschikken. Dit is anders als het geld wordt opgenomen voor een beperkt aantal toegestane bestedingsdoeleinden zoals bijvoorbeeld de aankoop van een eigen woning; studiekosten; de start van een eigen onderneming en de kosten van kinderopvang.

Spaargelden die in verband met toegestane bestedingen worden opgenomen, genieten toch de fiscale faciliteiten. Dit houdt in dat het spaarloon voor de werknemer belastingvrij blijft. De opname moet plaatsvinden binnen zes maanden nadat de betreffende besteding heeft plaatsgevonden.

Let op!
Een werknemer kan slechts bij één werkgever deelnemen aan de spaarloonregeling. Als een werknemer bij u wil sparen via de spaarloonregeling, dan moet worden voldaan aan de volgende twee voorwaarden:
- De werknemer is sinds 1 januari 2008 bij u in dienst.
- U past voor die werknemer sinds 1 januari 2008 de algemene heffingskorting toe.

Als een werknemer na de eerste dag van het kalenderjaar bij u in dienst treedt, kan hij dus niet van uw spaarloonregeling gebruikmaken.

Bij de spaarloonregeling bent u 25 procent eindheffing verschuldigd over het spaarloon. Over het spaarloon zijn geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd.

Tip
Spaarloon kan ook bestaan uit (certificaten van) aandelen van uw onderneming en aandelenopties. In dat geval wordt de vrijstelling van 613 euro verdubbeld voorzover in die aandelen(opties) wordt gespaard.