Bij bijzondere gebeurtenissen kan de werkgever zijn werknemer, onder voorwaarden, belastingvrij uitkeringen verstrekken.

Diensttijduitkeringen
Een eenmalige uitkering of verstrekking na het bereiken van een diensttijd van de werknemer van ten minste 25 jaar of ten minste 40 jaar, is vrijgesteld tot maximaal het loon over een maand.

Overlijden
Een eenmalige uitkering bij overlijden is tot maximaal driemaal het loon over een maand vrijgesteld. Het gaat om een eenmalige uitkering in verband met overlijden van de werknemer, zijn fiscale partner of zijn kinderen of pleegkinderen.

Ziektekosten
Uitkeringen en verstrekkingen voor kosten van ziekte, invaliditeit en bevalling kunnen onbelast worden gegeven. Het mag echter niet gaan om vergoedingen van premies voor een ziektekostenverzekering en ook niet om vergoedingen die naar aard en omvang overeenkomen met uitkeringen en verstrekkingen die vallen onder het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Bovendien moet de vergoeding worden verstrekt of toegezegd vóór het einde van het jaar waarin de kosten worden gemaakt.

Tip
Een werkgever mag een verplichte eigen bijdrage die een verzekerde werknemer moet betalen voor ziektekosten, onbelast vergoeden. Het gaat hierbij om de vergoeding van de eigen bijdrage die een werknemer moet betalen voor de behandeling door bijvoorbeeld een arts of tandarts.

Niet verzekerde schade
Uitkeringen aan werknemers ter vergoeding van schade die in het algemeen niet wordt verzekerd, behoren tot het loon voor de loonheffing. Over deze uitkeringen moet eindheffing plaatsvinden. Het gaat bijvoorbeeld om vergoedingen voor schade bij overstromingen of aardbevingen.

Schade aan persoonlijke zaken
Vergoedingen en verstrekkingen wegens schade aan of verlies van persoonlijke zaken van de werknemer (bijvoorbeeld kleding) zijn geen loon. Voor deze vrijstelling geldt een voorwaarde: de schade of het verlies moet zijn ontstaan door een bijzondere gebeurtenis die samenhangt met de dienstbetrekking. Voor zover de vergoeding wegens schade aan of verlies van persoonlijke zaken tijdens diensttijd wel tot het loon behoort, moet eindheffing worden toegepast.