ALGEMENE VOORWAARDEN NUjij


1. Algemeen
1.1 Sanoma Digital The Netherlands B.V. (“Sanoma” of “NUjij”) bezit en exploiteert diverse (mobiele) websites en apps, waaronder de app NUjij (de “App”). Sanoma Digital is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam onder nummer 17111121 en is gevestigd te Hoofddorp aan de Capellalaan 65, (2132 JL) Hoofddorp. Het correspondentieadres is identiek. Contact opnemen met NUjij kan via social@nu.nl.
1.2 De App is een platform waarop een gebruiker video’s kan plaatsen. In de App kan iedereen, mits geregistreerd als gebruiker (hierna: de “Gebruiker”) een bijdrage leveren door het plaatsen van informatie, beeldmateriaal en overige (persoonlijke) informatie (hierna: de “Bijdrage”). Indien in deze algemene voorwaarden (hierna: de “Voorwaarden”) wordt verwezen naar Gebruiker wordt daarmee tevens bedoeld iedere (niet geregistreerde) gebruiker, tenzij anders aangegeven.


2. Toepasselijkheid
2.1 De App bestaat uit:
(i) alle in de App toegankelijke gegevens, bestanden, (video)beeldmateriaal, bijdragen en diensten beschikbaar gemaakt door NUjij (de “NUjij Bijdrage(n)”);
(ii) bijdragen geplaatst door Gebruikers, zijnde zowel gegevens, bestanden, (video)beeldmateriaal, bijdragen en diensten gecreëerd door de Gebruiker (de “Gebruikers Bijdrage(n)”).
Indien in deze Voorwaarden wordt verwezen naar de Bijdragen, omvat dit zowel de NUjij Bijdragen als de Gebruikers Bijdragen.
2.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op:
(i) het gebruik van de App en (her)gebruik van de Bijdragen;
(ii) de registratie door de Gebruikers als bedoeld in artikel 7 (de “Registratie”);
(iii) de toegang tot en het gebruik van de NUjij- en Gebruikers Bijdragen, alsmede alle overige via de App toegankelijke gegevens, bestanden en diensten (de “Inhoud”);
(iv) alle overige betrekkingen tussen NUjij en de Gebruiker.
2.3 Iedere Gebruiker wordt geacht deze Voorwaarden te hebben geaccepteerd door downloaden en gebruik van de App dan wel door registratie als Gebruiker. NUjij adviseert iedere Gebruiker om deze Voorwaarden goed door te lezen voordat je van de App gebruik maakt. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Sanoma zijn aanvaard.


3. Wijziging Voorwaarden, App of Inhoud
3.1 NUjij behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen door publicatie van de gewijzigde Voorwaarden in de App. Gebruikers van de App wordt geadviseerd periodiek de Voorwaarden op wijzigingen na te gaan. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden met onmiddellijke ingang. Gebruikers zullen via een mailing of via een boodschap geplaatst in de App worden geattendeerd op eventuele materiële wijzigingen van de Voorwaarden. Indien een Gebruiker niet instemt met de wijziging van de Voorwaarden, kan de Gebruiker te allen tijde zijn Registratie (doen) beëindigen.
3.2 NUjij is te allen tijde gerechtigd de App of de Inhoud en de toegankelijkheid daarvan te wijzigen, te verwijderen, geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. NUjij is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de Gebruiker als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen.


4. Aansprakelijkheid
4.1 De App en de Inhoud zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en zijn niet bedoeld als advies.
4.2 Als een Gebruiker (een gedeelte van) de App of de Inhoud gebruikt in strijd met deze Voorwaarden, doet hij/zij dit op eigen risico. NUjij is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, vertragingsschade, en/of winstderving) van de Gebruiker of kosten als gevolg van een dergelijk gebruik.
4.3 NUjij is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, vertragingsschade, en/of winstderving) van de Gebruiker of kosten als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van gebruik van (delen van) de App, met inbegrip van schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de Inhoud of computervirussen, tenzij de schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van NUjij.
Bijdragen: plaatsen en verantwoordelijkheid voor Gebruikers
4.4 De App biedt Gebruikers de mogelijkheid om Gebruikers Bijdragen, zoals streaming video, in de App te (doen) plaatsen/publiceren. De door Gebruiker geplaatste Gebruikers Bijdrage geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende Gebruiker.
4.5 De Gebruiker is verantwoordelijk voor de door hem of haar op de App geplaatste Gebruikers Bijdrage. In het bijzonder staat de Gebruiker er voor in dat de Gebruikers Bijdrage juist en volledig is (dus niet gemanipuleerd, bewerkt of getruct) en voldoet aan deze Voorwaarden.
Gebruiker garandeert dat de Gebruikers Bijdrage geen inbreuk maakt op de rechten van derden, derden geen auteursrechtelijke bevoegdheden of andere rechten op het materiaal is verleend, en vrijwaart Sanoma ter zake volledige van mogelijke schade.
Gebruiker staat ervoor in dat de Gebruikers Bijdrage door de Gebruiker zelf is gefilmd, gefotografeerd, geschreven en dat eventueel voor publicatie van de Gebruikers Bijdrage in de App (of de andere in artikel 6.5 bedoelde mogelijke publicatievormen/-kanalen) benodigde toestemmingen van derden (waaronder van de in de video/foto’s geportretteerden en eventuele (overige) auteursrechthebbenden) zijn verkregen. Ook staat de Gebruiker er voor in dat bij het maken of verkrijgen van de Gebruikers Bijdrage geen strafbaar feit is gepleegd.
Door plaatsing garandeert de Gebruiker dat de Gebruikers Bijdrage voldoet aan deze Voorwaarden en accepteert de Gebruiker de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor die Gebruikers Bijdrage.
4.6 De Gebruiker vrijwaart NUjij van alle schade en kosten die NUjij lijdt of maakt ter zake van aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de App door de Gebruiker en/of het niet (voldoende) naleven van de verplichtingen van de Gebruiker ten opzichte van NUjij, al dan niet voortvloeiende uit deze Voorwaarden of nader door NUjij gestelde regels of aanwijzingen.
4.7 Bij gebruik van de App zijn Gebruikers zich ervan bewust dat ze kunnen worden geconfronteerd met Inhoud die aanstootgevend, beledigend of anderszins te bekritiseren is. Indien een Gebruiker meent dat bepaalde Inhoud in strijd is met deze Voorwaarden, kan de Gebruiker NUjij hiervan per e-mail op de hoogte stellen via het mailadres social@nu.nl.
Externe internetpagina’s
4.8 De App kan banners en links naar externe internetpagina’s bevatten. NUjij is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe internetpagina’s of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar de App. Het privacy- en cookiebeleid van de App is niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via deze externe internetpagina’s worden verzameld en verwerkt.
Communicatiemiddelen
4.9 NUjij is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de App, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen.
4.10 De gevolgen van tekortkomingen in de nakoming van de verplichtingen van NUjij jegens Gebruikers en derden die wordt veroorzaakt door een of meerdere van de Gebruikers van de App, zullen voor risico van deze Gebruiker(s) zijn.
4.11 NUjij draagt zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.


5. Gebruiksvoorschriften App
5.1 NUjij adviseert Gebruikers om bij het gebruik van de App de nodige voorzichtigheid in acht te nemen, zoals:
(i) gevoelige persoonlijke informatie, zoals bankrekeningnummers en creditcardnummers, niet aan andere Gebruikers van de App bekend te maken;
(ii) zorg te dragen voor een afdoende beveiliging van hun computer(s) of andere systemen onder meer door het installeren van software of hardware die ongeautoriseerde toegang tot die computer(s) of systemen of de verspreiding van virussen tegengaat, zoals firewalls en antivirus software, en ervoor te zorgen dat de door de Gebruiker gebruikte software, zoals besturingssoftware, e-mail software en antivirus software, up-to-date is.
5.2 Het is een Gebruiker niet toegestaan om:
(i) de werking van de App dan wel andere computers of systemen van Sanoma/NUjij of andere Gebruikers te verstoren of het gebruik van de App door Gebruikers te belemmeren of te beperken, waaronder begrepen:
• het verspreiden van schadelijke programmatuur, zoals virussen en trojaanse paarden;
• het zich onbevoegd toegang verschaffen tot de computers of systemen van Sanoma/NUjij of andere Gebruikers;
• het wissen van bestanden op computers of systemen van Sanoma/NUjij of andere Gebruikers;
• het gebruik maken van enigerlei geautomatiseerde systemen zoals robots, spiders of off-line readers;
• de beveiligingsgerelateerde onderdelen van de App of andere onderdelen te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen;
(ii) inhoud te plaatsen die in strijd is met de wet of de maatschappelijke betamelijkheid, schade kan berokkenen, oneigenlijk, lasterlijk, onnodig beledigend, racistisch of anderszins aanstootgevend is of in welke vorm dan ook schade aan minderjarigen kan toebrengen;
(iii) andere Gebruikers lastig te vallen of te intimideren;
(iv) de App te gebruiken voor het publiceren of verspreiden van materiaal dat expliciet of zinloos geweld bevat;
(v) met gebruik van scripts gegevens of bestanden op de App in te voeren of te uploaden of de App geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen;
(vi) de App zonder schriftelijke toestemming van Sanoma/NUjij te gebruiken voor (commerciële) activiteiten zoals het verzenden van commerciële boodschappen (spam) of het aanbieden van (interactieve) spelletjes;
(vii) de App te gebruiken voor het publiceren of verspreiden van pornografisch materiaal;
(viii) de App te gebruiken voor het ongeoorloofd verveelvoudigen van door auteursrecht, portretrecht of door andere intellectuele eigendomsrechten beschermde werken;
(ix) persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot contactgegevens van personen, openbaar te maken;
(x) misleidende beschrijvingen, labels, titels of miniaturen toe te voegen aan het materiaal die ervoor zorgen dat het materiaal vaker zou worden bekeken;
(xi) de App te gebruiken voor het publiceren of verspreiden van bedrijfsgeheimen of anderszins geheime of vertrouwelijke informatie die niet door de Gebruiker is gemaakt of waarvan de Gebruiker geen gebruik mag maken;
(xii) onvolledige, incorrecte of verouderde informatie te verstrekken bij Registratie, zich voor te doen als iemand anders bij Registratie dan wel zich te registreren middels diverse e-mailadressen;
(xiii) de App te gebruiken voor (anderszins) strafbaar of onrechtmatig handelen.
5.3 Een Gebruiker zal geen persoonlijke gegevens van Gebruikers verzamelen, opslaan of overdragen.
5.4 Het is een Gebruiker niet toegestaan om zich voor te doen als reporter verbonden aan de App of als reporter handelend ten behoeve van enig ander product geëxploiteerd door de Sanoma groep en in die hoedanigheid (pers)accreditaties aan te vragen.
5.5 Indien een Gebruiker meent dat het handelen van een Gebruiker in strijd is met deze Voorwaarden, kan de Gebruiker NUjij hiervan per e-mail op de hoogte stellen via social@nu.nl.
5.6 Als er naar het oordeel van NUjij indicaties zijn dat een Gebruiker in strijd handelt met dit artikel 5 of andere bepalingen van deze Voorwaarden, heeft NUjij het recht nader onderzoek uit te voeren naar het handelen van de betreffende Gebruiker.
5.7 Als een Gebruiker naar het oordeel van NUjij in strijd handelt met dit artikel 5, of andere bepalingen van deze Voorwaarden, heeft zij het recht om maatregelen te nemen. De maatregelen die NUjij kan nemen omvatten:
(i) het geheel of gedeeltelijk aanpassen, inkorten of verwijderen van door of namens de Gebruiker op de App geplaatste Gebruikers Bijdrage(n);
(ii) het tijdelijk of permanent uitsluiten van toegang van de Gebruiker tot de App;
(iii) het beëindigen van een Registratie; en,
(iv) het verhalen op de Gebruiker van eventuele schade en kosten die het gevolg zijn van de schending door de Gebruiker van de Voorwaarden, waaronder eveneens ((buiten)gerechtelijke) kosten ingevolge (gerechtelijke) procedures die NUjij maakt.
5.8 NUjij is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die een Gebruiker lijdt of maakt indien NUjij gebruik maakt van haar bevoegdheden onder dit artikel 5.
5.9 Gebruikers vrijwaren NUjij van alle aanspraken van derden die verband houden met hun gebruik van de App en/of het niet, of niet voldoende naleven van hun verplichtingen ten opzichte van NUjij, al dan niet voortvloeiende uit deze Voorwaarden, nader door NUjij gestelde regels en/of aanwijzingen die NUjij aan de Gebruiker heeft gegeven.


6. Eigendomsrechten App en Inhoud
Eigendomsrechten App
6.1 Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten, woord- en beeldmerken, de domeinnaam en andere intellectuele eigendomsrechten op het format, het concept, de look&feel, en de naam van de App bij Sanoma/NUjij. De (intellectuele) eigendomsrechten op de merken die op de App staan blijven te allen tijde berusten bij de rechthebbenden.
Eigendomsrechten Inhoud
6.2 De verantwoordelijkheid voor de Gebruikers Bijdragen ligt volledig en uitsluitend bij de Gebruiker die deze Gebruikers Bijdragen heeft geplaatst op de App. Het is niet toegestaan Gebruikers Bijdragen, ongeacht de inhoud ervan via de App ongeoorloofd te verveelvoudigen indien deze content door auteursrecht of door andere intellectuele eigendomsrechten is beschermd zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar / eigenaren van die content (de Gebruiker). Door het plaatsen van Gebruikers Bijdragen in de App verklaar je en garandeer je dat je over alle vereiste en noodzakelijke licenties, intellectuele eigendomsrechten, instemmingen en toestemmingen beschikt. Ook ben je persoonlijk verantwoordelijk voor alle uitlatingen naar en alle interactie met andere Gebruikers van de App.
6.3 Je aanvaardt het feit, dat jij als Gebruiker volledig voor alle activiteiten verantwoordelijk bent die via je account en/of met je inloggegevens worden verricht.
Gebruiksrechten Inhoud
6.4 (Her)gebruik van Bijdragen door Gebruikers, niet zijnde de Gebruiker die de Gebruikers Bijdrage op de App heeft geplaatst, is slechts mogelijk onder de volgende voorwaarden:
(i) naamsvermelding van de Gebruiker respectievelijk NUjij die de Bijdrage heeft geplaatst indien vereist ingevolge de Auteurswet;
(ii) de Bijdrage wordt niet voor commerciële doeleinden (her)gebruikt.
6.5 Door Gebruikers Bijdragen in de App in te voeren of naar de App te uploaden:
(i) stemt de Gebruiker er mee in dat NUjij voor, na en eventueel tijdens de geplaatste Inhoud reclame kan tonen in welke vorm dan ook;
(ii) behoudt de Gebruiker alle intellectuele eigendomsrechten op die geplaatste Inhoud, voor zover deze rechten ook voor invoeren zijn eigendom waren;
(iii) de Gebruiker verleent Sanoma en haar groepsmaatschappijen een wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) om de Bijdragen in de App, via de (mobiele) website en app NU.nl of op andere (mobiele) websites of apps geëxploiteerd door de Sanoma groep of door derde partijen te (laten) publiceren en anderszins te gebruiken, te kopiëren en al dan niet commercieel te exploiteren en te verspreiden, afgeleide werken te maken, en de Bijdragen te tonen in verband met de verlening van de diensten en anderszins in verband met het aanbieden van de App en aanverwante activiteiten van NUjij en haar groepsmaatschappijen, waaronder het promoten en verder verspreiden van de App (en daarvan afgeleide werken), in welke media-formats en via welke mediakanalen dan ook;
(iv) de Gebruiker verleent Sanoma en haar groepsmaatschappijen een wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) om de Bijdragen middels andere producten uitgegeven en geëxploiteerd door de Sanoma groep of door derde partijen waaronder diverse tijdschriften te publiceren en anderszins te gebruiken, te kopiëren en al dan niet commercieel te exploiteren en te verspreiden, afgeleide werken te maken, en de Bijdragen te tonen in verband met het aanbieden van die andere producten en aanverwante activiteiten van NUjij en haar groepsmaatschappijen, waaronder het promoten en verder verspreiden van die andere producten (en daarvan afgeleide werken), in welke publicatievorm en via welke mediakanalen dan ook;
(v) indien en voor zover mogelijk verleent de Gebruiker aan gebruikers van de App een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om de Bijdrage voor eigen gebruik te raadplegen, privé te gebruiken en daarvan enkele kopieën te maken voor eigen gebruik bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan, en deze te (her)gebruiken in werkstukken ten behoeve van een opleiding. Gebruik van de Inhoud van de App voor commerciële of zakelijke doeleinden door gebruikers van de App is niet toegestaan; en,
(vi) doet de Gebruiker, voorzover wettelijk mogelijk, afstand van de op de Bijdrage rustende persoonlijkheidsrechten, waaronder begrepen het recht van de maker om zich te verzetten tegen openbaarmaking zonder naamsvermelding, openbaarmaking onder andere naam of wijziging van het werk. NUjij zal onder meer gerechtigd zijn om de Gebruikers Bijdragen te voorzien van een NUjij, dan wel NU.nl logo;
(vii) verleent de Gebruiker NUjij het recht om namens Gebruiker al dan niet op naam van gebruiker op te treden tegen schendingen van auteursrechten, portretrechten en andere rechten op de Gebruikers Bijdrage. NUjij bepaalt zelf of zij wil optreden, en is daartoe nooit verplicht. Als NUjij besluit op te treden draagt zij daarvan de kosten Eventuele netto-opbrengsten ervan, na aftrek van alle kosten, worden tussen NUjij en Gebruiker verdeeld.
6.6 NUjij is gerechtigd gebruik te maken van voornoemde licenties, maar is op geen enkele wijze verplicht om Bijdragen te publiceren via de App, dan wel via andere producten geëxploiteerd door de Sanoma groep, waaronder maar niet beperkt tot de (mobiele) website en app NU.nl.
Overig
6.7 Ieder ander gebruik van de App of de Inhoud, zoals het opslaan of reproduceren van (een groot deel van) de App of de Inhoud in een andere internetpagina of het plaatsen van deeplinks tussen de App en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NUjij.
6.8 NUjij spant zich in om inbreuk op rechten van derden te voorkomen. Indien een rechthebbende meent dat een Bijdrage inbreuk maakt op zijn of haar rechten dan kan de rechthebbende dat melden via info@NUjij.nl, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen tegen de inbreukmakende Inhoud. Meldingen dienen de navolgende informatie te bevatten:
(i) een duidelijke beschrijving van de Inhoud met –indien mogelijk- een link naar de vindplaats van het materiaal;
(ii) een omschrijving van de rechten die u bezit en die mogelijkerwijze zijn of worden overtreden;
(iii) uw contactgegevens (naam, adres, emailadres en telefoonnummer) zodat NUjij met u in contact kan treden.


7. Registratie
7.1 Gebruikers kunnen zich kosteloos registreren door in de App een elektronisch registratieformulier (het “Registratieformulier”) in te vullen en via de App te versturen naar NUjij. Gebruikers dienen de als verplicht gemarkeerde onderdelen van het Registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen. Als onderdeel van de Registratie dienen Gebruikers akkoord te gaan met deze Voorwaarden en met het feit dat NUjij de persoonsgegevens opslaat en gebruikt voor het naleven van haar verplichtingen jegens iedere Gebruiker. Sanoma/NUjij neemt daarbij altijd het privacy- en cookiebeleid in acht.
7.2. Een Gebruiker mag geen onvolledige, incorrecte of verouderde informatie verstrekken bij Registratie, zich voor te doen als iemand anders bij Registratie dan wel zich te registreren middels diverse e-mailadressen.
7.3 Gebruikers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger om zich te kunnen registreren. NUjij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn.
7.4 NUjij behoudt zich het recht voor om een Registratie te weigeren.
7.5 Indien NUjij een Registratie goedkeurt, stuurt NUjij de Gebruiker een bevestigingsbericht naar het door de Gebruiker op het Registratieformulier opgegeven e-mailadres. De Gebruiker is vanaf dat moment een Gebruiker. Voorzover in deze Voorwaarden wordt verwezen naar een Gebruiker, geldt een dergelijke bepaling onverkort voor een geregistreerde Gebruiker.
7.6 Een Gebruiker kan de Registratie te allen tijde beëindigen middels een e-mail naar social@nu.nl. Door beëindiging van een Registratie wordt het Gebruikersaccount en het profiel verwijderd, inclusief alle daarin opgenomen gegevens. Let op, de door Gebruiker geplaatste Bijdragen worden niet verwijderd bij beëindiging van een Registratie.


8. Gebruikersaccount
8.1 NUjij kent Gebruikers een gebruikersaccount toe (het “Gebruikersaccount”). Het Gebruikersaccount is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
8.2 NUjij koppelt het Gebruikersaccount aan een gebruikersnaam en een wachtwoord. De Gebruiker dient zelf een wachtwoord te kiezen.
8.3 De Gebruiker dient zorgvuldig met het door hem of haar gekozen wachtwoord om te gaan, dit geheim te houden en op een veilige plek te bewaren of op te slaan. De Gebruiker dient verlies, diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord door een derde direct aan NUjij te melden. Tot het tijdstip van de melding is de Gebruiker aansprakelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit door middel van het wachtwoord verkregen toegang tot en gebruik van de App en de Inhoud.
8.4 NUjij slaat de door een Gebruiker op het Registratieformulier ingevoerde registratiegegevens op in de aan het Gebruikersaccount gekoppelde ‘personalia’. Geregistreerde Gebruikers dienen de in de ‘personalia’ als verplicht gemarkeerde informatie aan te passen, indien deze onjuist of niet langer actueel is.


9. Profiel
9.1 Iedere Gebruiker kan gekoppeld aan de Gebruikersaccount een eigen profiel aanmaken, waarin delen van de Inhoud en Bijdragen kunnen worden opgenomen. Iedere Gebruiker kan een aangemaakt profiel raadplegen. Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op de diverse delen van de Inhoud en Bijdragen die zijn opgenomen in een profiel.


10. Privacy- en cookiebeleid
10.1 NUjij zal de App en de diensten die zij via de App aanbiedt, aanbieden en de gegevens van de Gebruikers verwerken in overeenstemming met het privacy- & cookiebeleid van Sanoma. Het privacy- en cookiebeleid is integraal van toepassing op, en maakt onderdeel uit van deze Voorwaarden. De Gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van dit privacy- en cookiebeleid en daarmee akkoord te gaan.


11. Slotbepalingen
11.1 Is of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven Gebruikers aan het overblijvende gedeelte gebonden. NUjij zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.
11.2 NUjij mag haar rechten en verplichtingen uit de relatie tussen NUjij en de Gebruiker overdragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gebruiker.
11.3 NUjij is gerechtigd om derden in te schakelen bij het aanbieden van de (diensten via de) App.
11.4 Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.


Deze Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 3 februari 2016.

 

Tip de redactie
Let op: Je browser is verouderd waardoor de website niet goed wordt weergegeven. Meer informatie over browser ondersteuning