Spelvoorwaarden NU.nl Nieuwscrypto
uitgevoerd door Sanoma Digital Group The Netherlands B.V.
i.o.v. Studio Steenhuis.

1. Algemeen

1.1   Deze algemene spelvoorwaarden van NU.nl NieuwScypto die in opdracht van Studio Steenhuis B.V. (“Studio Steenhuis”) zullen worden gepubliceerd via mediakanalen van Sanoma Digital Group the Netherlands B.V. (“Sanoma Digital”). Onder Sanoma Digital vallen o.a. NU.nl, SchoolBANK.nl en Startpagina.nl.

1.2   Ten aanzien van promotionele kansspelen is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing die op 1 januari 2006 in werking is getreden. Sanoma Digital en Studio Steenhuis verklaren te allen tijde te zullen handelen conform het bepaalde in de Gedragscode.

1.3   Deelname aan de actie houdt acceptatie van de spelvoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze spelvoorwaarden zal in overweging genomen worden.

1.4   Sanoma Digital en Studio Steenhuis behouden zich het recht voor om de acties wegens overmacht op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de winnende deelnemers.

 

2. Deelname en deelnemers

2.1   Deelname staat open voor een iedere natuurlijke persoon, zulks met uitsluiting van:

- werknemers van Sanoma Digital en en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of leveranciers of sponsors waarmee Sanoma Digital samenwerkt met betrekking tot de desbetreffende acties en uit te keren prijzen;

- medewerkers van Studio Steenhuis.

2.2   Deelnemers zijn verplicht om de inschrijvingshandelingen, zoals het invullen van een deelnameformulier, eigenhandig te verrichten.

2.3   Deelnemers onder de 16 jaar verklaren hierbij toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers te hebben gekregen voor deelname aan de desbetreffende acties.

2.4   Indien blijkt dat die toestemming niet is gegeven, kan Studio Steenhuis ervoor kiezen om de prijs niet uit te keren, tenzij de deelnemer alsnog aantoont toestemming te hebben verkregen.

2.5   Studio Steenhuis heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.

2.6   Als deelnemer wordt niet gekwalificeerd een natuurlijk persoon die middels een derde partij/tussenpersoon deelneemt aan een actie. Studio Steenhuis behoudt zich het recht voor om dergelijke personen/partijen uit te sluiten van deelname.

2.7   Studio Steenhuis heeft het recht om een deelnemer van een actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

2.8   Sanoma Digital/Studio Steenhuis kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.

 

3. Prijzen

3.1   De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.

3.2    Indien er meerdere aantallen van dezelfde prijs zijn te winnen, keert Sanoma Digital slechts per prijs één artikel per telefoonnummer dan wel huisadres uit.

3.3    De prijswinnaars zullen persoonlijk op de hoogte worden gesteld via e-mail, sms of schriftelijk op een bekend huisadres. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd. De uitslag kan worden gepubliceerd op door Sanoma Digital/Studio Steenhuis te bepalen media.

3.3   Studio Steenhuis stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin zij deze op dat moment verkeren. Sanoma Digital/Studio Steenhuis zijn niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport). Eventuele kansspelbelasting en BTW die in verband met prijzen wordt betaald, komt voor rekening van Studio Steenhuis.

3.4   Iedere prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de actie, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto's kunnen door Studio Steenhuis worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden.

 

 

4. Gegevens

4.1   Door deel te nemen aan de actie geeft de deelnemer toestemming om zijn/haar in verband met de actie verstrekte gegevens op te slaan in een gegevensbestand. De deelnemer geeft door deel te nemen aan de actie aan Studio Steenhuis toestemming om alle gegevens te verzamelen te gebruiken voor de organisatie van de actie en de uitreiking van de prijzen.

4.2   De deelnemer erkent door deelname aan de actie op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt.

 

5. Wijziging Spelvoorwaarden en technische voorzieningen

5.1   Studio Steenhuis en Sanoma kunnen te allen tijde deze algemene spelvoorwaarden wijzigen; wij raden u daarom aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen. Sanoma Digital garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Sanoma Digital aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de acties deel te nemen.

 

6. Klachten

6.1   Als een deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de door Studio Steenhuis georganiseerde acties, dan kan de deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Studio Steenhuis kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan Studio Steenhuis, Herengracht 162 1016 BP Amsterdam onder vermelding van 'klacht prijsactie'. Ten aanzien van promotionele kansspelen bestaat tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het Projectbureau Kansspelen van het Ministerie van Justitie.

 

7. Aansprakelijkheid

7.1   Sanoma Digital/Studio Steenhuis is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) een actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen Sanoma Digital/Studio Steenhuis niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Sanoma Digital/Studio Steenhuis in het leven roepen. Sanoma Digital/Studio Steenhuis is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. Sanoma Digital/Studio Steenhuis is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de actie maakt.

 

8. Overmacht

8.1   Studio Steenhuis behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor.

 

9. Toepasselijk recht

9.1   Op deze algemene spelvoorwaarden, de specifieke spelvoorwaarden en de actie zijn Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Tip de redactie
Let op: Je browser is verouderd waardoor de website niet goed wordt weergegeven. Meer informatie over browser ondersteuning